Poválečné fortifikace\Sovětské fortifikace\Velitelské stanoviště "Jasyr", Velký Hlavákov

VS 22. armády, Velký Hlavákov

GPS souřadnice objektu:
50°10'13.09"N,13°12'35.48"E

Terénní průzkum:

-- -- ----

Fotodokumentace:

-- -- ----

Jako 22. armáda byl v průběhu válečného plánování v 80. letech označován svazek, podřizující Střední skupinu Sovětských vojsk velení Československého frontu.

Zodolněné velitelské stanoviště štábu tohoto svazku se zhruba od poloviny 80. let nacházelo v přísně střeženém sovětském prostoru, izolované na samém jižním okraji VVP Hradiště. Volací znak útvaru zněl "Jasyr", číslo polní pošty 41601.

Po pouhých 230 metrech od vjezdu do VVP Hradiště po úzké komunikaci, odbočující ze silnice Valeč - Velký Hlavákov, je dodnes na asfaltu patrný nápis "стоп!".  Kdysi tu bývala závora a zděná strážnice se stáním pro pohotovostní GAZ. Toto stanoviště kontrolovalo přístup do celé sovětské zóny na Doupově. Bezprostředně za strážnicí, na křižovatce do leva do prudkého stoupání odbočovala panelová cesta, která přes další strážnici směřovala přímo k podzemnímu zodolněnému objektu. Cesta rovně vedla k rozlehlému kasárenskému areálu, zabezpečujícímu provoz podzemí a ubytování vojáků základní služby, zajišťujících technické práce, údržbu objektu a střežení celého prostoru. Důstojníci, sloužící pravidelné směny v podzemí na VS, přijížděli neznámo odkud. Celé zařízení bylo na okolí dosti nezávislé a záměrně umístěné do málo exponované části VVP. I přesto, že přibližně 1,5 km severně od sovětského prostoru se nacházel tábor jednotek ČSLA, jakýkoliv vzájemný styk byl nepřípustný. Směrem na jih měli Čechoslováci zákaz chodit, sovětští vojáci neustále nosili ostře nabité zbraně.

Plán podzemního zodolněného velitelského stanoviště 22. armády, Velký Hlavákov
Plán podzemního zodolněného VS,
včetně schématických řezů různými sály

Vlastní podzemní zodolněné velitelské stanoviště je celé tvořeno soustavou unifikovaných prvků prefabrikovaných konstrukcí úkrytů USB, SBK a Granit. Celý objekt byl, vzhledem ke své důležitosti, budován v poněkud důslednějším, hlubším výkopu, nežli běžně zhotovované pěchotní úkryty, výška nakrytí zeminou však ani zde nepřekračuje 2 metry zeminy. Tudíž i výsledná odolnost celého objektu je s jednotlivými typizovanými úkryty vpodstatě srovnatelná (tedy odolnost proti jadernému úderu střední ráže), standard převyšuje pouze vybavení čtyřmi elektrocentrálami a výkonnou filtroventilací.

Vstup do podzemí byl možný třemi pěchotními schodišťovými vstupy z několika směrů, technickou údržbu bylo možné provádět dalšími čtyřmi technickými vchody z povrchu. Nouzový výlez šachtou byl situován za místností skladu tlakových lahví.

Následující fotografie přibližují technický stav objektu zhruba v polovině 90. let:

Budova zastřešující vchod A, stav k půli 90. let Centrální spojovací chodba pohledem od vchodu A na sever Centrální spojovací chodba pohledem od vchodu C na jih Jedna z bezpočtu rozvodných skříní
Budova,
z níž se dříve vstupovalo do vchodu A,
jakožto hlavního vstupu do podzemí
Centrální spojovací chodba
(pohled od vchodu A
směrem k severu)
Pohled spojovací chodbou
směrem k jihu
Jedna z rozvodných skříní
Generátorovna 2 s masivními větráky, přivádějícími vzduch ke chladičům motorů, stav v polovině 90. let Vstup do generátorovny 2 Průhled místnostmi do sálu s kuchyňkou Boiler
Generátorovna 2
po obou stranách vstupu dosud
zachovalé ventilátory pro přívod
vzduchu ke chladičům agregátů
Vstup do generátorovny 2

 

Průhled do sálu s kuchyňkou Boiler
Centrální elektrorozvodna Přístrojové vybavení rozvodny Měřící přístroje v rozvodně Sál s filtry ve stavu z půli 90. let
Elektrorozvodna Přístrojové vybavení rozvodny Měřící přístroje - rozvodna Sál s filtry
(kolony kolektivních filtrů)
  Skupina protitlakových dveří u akumulátorovny Velitelský sál - sál č. 1  
  Skupina protitlakových dveří,
z bezpečnostních důvodů
oddělujících akumulátorovnu
od okolního prostředí
Velitelský sál - sál č. 1
(patrná nosná konstrukce pro
zateplovací a odhlučňovací obložení)
 

Neutěšený stav objektu "Jasyr", těsně před jeho definitivním zánikem v září 2006, pak na svých fotografiích zachytil Jan Lichtenberg:

Nápis "STOP!" u bývalé strážnice na příjezdové komunikaci Pohled z plošiny nad podzemním objektem směrem na jih Celkový pohled na zemní násyp nad podzemním objektem Povrch nad podzemím
Azbukou psaný nápis STOP!
na komunikaci před první strážnicí
směrem do
sověty okupovaného prostoru
Pohled z plošiny
nad podzemním objektem
do okolní krajiny
Celkový pohled na povrch
nad podzemím, zavezený silami AČR
v září 2006
Povrch nad podzemím
ve stavu po zahrnutí
Strážní věž Bývalá obslužná cesta, vedoucí nad podzemím Zasypaný vchod E Částečně zasypaná šachta sání filtroventilace
Strážní věž
nad podzemním objektem
Bývalá obslužná cesta,
vedoucí nad podzemím,
které se táhne až k lesíku
Vchod E
(zasypaný)
Částečně zasypaná šachta
sání filtroventilace
Šachta sání FVZ Nouzový šachtový výlez ze skladu tlakových lahví Nouzový šachtový výlez ze skladu tlakových lahví Zasypaný vchod A
Šachta sání filtroventilace Nouzový šachtový výlez Nouzový šachtový výlez,
na povrchu zakončený
pancéřovým poklopem
V tomto místě ústil
do budovy vchod A. Dnes
je pobořený a zasypaný
Vchod B Lehký uzávěr proti tlakové vlně Lehký uzávěr proti tlakové vlně Centrální spojovací chodba - téměř 120 metrů dlouhá, prochází objektem ve směru sever - jih
Schodiště z ženijních rámů
světlého průřezu 180x90 cm
klesá na úroveň centrální
spojovací chodby (vchod B)
Lehký uzávěr proti tlakové vlně,
poblíž vstupního schodiště A,
pohled z vnějšku
Lehký uzávěr proti tlakové vlně,
poblíž vstupního schodiště A,
pohled zevnitř
Pohled spojovací chodbou
k severu (všudypřítomné modré fleky
má na svědomí vandaly kdysi odpá-
lená dýmovnice)
Důstojnické, oddělené WC Kabinka na WC pro mužstvo WC mužstva Umývárna, přilehlá k WC
Důstojnické, oddělené WC Kabinka
s turecko - evropským WC
WC mužstva Umývárna,
opět, stejně jako WC, vykazuje znám-
ky dlouhodobého opotřebení používá-
ním jako důkaz vytíženosti objektu
Pohled na chodbu mezi umývárnou a generátorovnou 2 Průhled chodbou od generátorovny zpět k umývárně Generátorovna 2 Generátorovna 2 - vzadu uprostřed čtveřice protitlakových vrat vedoucích dál do podzemí, po stranách v zadní stěně přívod vzduchu ke chladičům motorů EC
Pohled ze sálu s WC
k průchodu ke generátorovnám
a k technickým východům F a G
Na stěně vpravo umístěn rozvaděč.

Průhled chodbou
od generátorovny zpět k umývárně,
soustava čtyř protitlakových dveří, v
tomto místě odbočuje revizní chodba

Generátorovna 2,
s agregáty č. 3 a 4, vzadu technický
vchod G. V horní části snímku patrný
pahýl výfuku spalin dieselagregátu
Generátorovna 2,
pohled opačným směrem, v zadní stě-
ně patrné otvory pro masivní ventilá-
tory k přívodu chladícího vzduchu
Vchod G Schodiště vchodu G Polozasypaný portál vchodu G Kolektorová revizní chodba, probíhající za všemi sály, rovnoběžně se spojovací chodbou
Pohled do technického vchodu
G
Schodiště vchodu G Polozasypaný portál vchodu G Pohled do kolektorové
revizní chodby, vedoucí
za všemi sály, směrem na sever
Malý sál s počítači, odizolovaný obložením Zářivka ČS. provenience v mapovém sále Bedna na hasící písek v mapovém sále Sál kuchyně
Malý sál s počítači,
za ní místnost pro obsluhu
a komora s vařičem
Mapový sál
(zářivky)
Mapový sál
(bedna na hasící písek)
Průhled ze sálu kuchyně
příčně přes spojovací chodbu
do dalších sálů
Vybavení kuchyně Průhled sály, navazujícími na filtroventilátorovnu Rozvaděč FVZ Zbytky různých instalací
Vybavení kuchyně
tvořil el. sporák, boiler,
nádrže na teplou a užitkovou vodu
Průhled soustavou
tlakových dveří přes
filtroventilátorovnu
Rozvaděč
ovládacího zařízení vzduchotechniky
Různé instalace
Jeden z mnohých sálů kanceláří Výduch vzduchotechniky v jednom ze sálů Průchod do sálu akumulátorovny Akumulátorovna
Jeden z mnoha sálů kanceláří
(tento má průřez běžného úkrytu
typu USB, klenba je tvořena
prefabrikáty AB-1)
Výduch vzduchotechniky
v jednom ze sálů
Průchod do sálu
akumulátorovny
Akumulátorovna
Částečně zachovalá aparatura rozvodny Elektrorozvodna s přilehlou akumulátorovnou Elektrorozvodna s přilehlou akumulátorovnou Osvětlení v rozvodně
Elektrorozvodna s přilehlou akumulátorovnou
Stupnice přístrojů v rozvodně jsou cejchovány na NN a vyšší hodnoty proudu Další přístrojové vybavení rozvodny Další přístrojové vybavení rozvodny Další přístrojové vybavení rozvodny
Stupnice
přístrojů v rozvodně jsou cejchovány
na nízké napětí a větší proudy
Další přístrojové vybavení rozvodny
Detail průchodek pro trubky a kabeláž - jednotlivé místnosti měly prostupy instalací hermeticky utěsněné Kabelové průchodky mezi jednotlivými sály Velitelský sál - sál č. 1 Velitelský sál - sál č. 1
Kabelové průchodky mezi jednotlivými sály
(prostupy jsou utěsněné vazelínou, aby byly zachovány
navzájem utěsnitelné části objektu - zde utěsnění hlavního velitelského sálu)
Velitelský sál - sál č. 1
Trezor č.1 Umístění radiového detektoru Zvonek u vstupu do sálu č. 2 Velitelský sál - sál č. 2
Trezor č.1, štítek je poškozen
v místě, kde by bylo možné identifiko-
vat stupeň velení. Patrně patřil CGV a
písmeno „A“ by mohlo značit „armádu“
Zde byl umístěn přístroj,
měřící radiaci vnější atmosféry
Zvonek u vstupu do sálu č. 2 Velitelský sál - sál č. 2
Spojovací chodba v úseku poblíž velitelského sálu Četné požární hydranty ve spojovací chodbě Kotelna na tuhá paliva Kotelna a vchod D - násypník na koks
Další pokračování
spojovací chodby. Celkem měří
téměř 120 metrů, probíhá ve směru
sever - jih
Četné hydranty,
vyústěné v hlavní chodbě
pro případ požáru
Kotelna objektu,
vpravo jeden ze dvou kotlů
Kotelna
pohledem k technickému vchodu D,
vlevo zbytky kotle, vpravo pak
ventilátor k odsávání zplodin hoření
Pohled chodbou ke vstupu C Kolektivní filtr KF-300 Víko staré bedny Šatna - ocelová ramínka jsou pevně spojena s tyčí
Pohled přístupovou chodbou
ke vchodu C (vchod, který byl na
povrchu nejblíže při cestě
od kasáren)
Kolektivní filtr KF-300,
s datem výrovy 11/1983
Víko od bedny,
datum 1985
Šatna poblíž velitelského sálu,
sloužila zřejmě pro skladování
protichem. obleků
Azbukou psané pokyny pro nám neznámá zařízení Azbukou psané pokyny pro nám neznámá zařízení Nástěnka s pokyny pro službu Tabulka plnění funkčních povinností dozorčího směny
Azbukou psané pokyny pro nám neznámá zařízení Nástěnka s pokyny pro službu
("Koutek předpisů")
Tabulka plnění
funkčních povinností dozorčího směny
Vzpomínka na Honzu Lichtenberga      
Velký Hlavákov:
Vzpomínka na Honzu Lichtenberga
     

Na přelomu srpna a září roku 2006 byl celý objekt "Jasyr", včetně již předtím demolovaných kasáren, zlikvidován zasypáním silami 152. záchranného praporu Kutná hora. Dnes již téměř nic nenasvědčuje dřívější sovětské přítomnosti v prostoru nedaleko Velkého Hlavákova.

zdroje: - pan Michal Halčiak

autor: Petr Janda

Původní článek ze 2. října 2007
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011