Poválečné fortifikace\Sovětské fortifikace\Pěchotní úkryt USB

Prefabrikovaný pěchotní úkryt USB

Axonomický řez úkrytem USB
USB, axonometrický řez
 

Úkryt živé síly УСБ sovětské provenience vznikl v rámci jednotné fortifikační doktríny států Varšavské smlouvy, uplatňované postupně od 60. let minulého století. Byla v ní zohledněna potřeba systematicky zabezpečit ochranu vojsk před účinky rozvíjejících se zbraní hromadného ničení, přičemž zároveň byla brána v úvahu časově i materiálově nenáročná montáž vysoce unifikovaných prefabrikovaných železobetonových staveb, přitom beze ztráty efektivity ochrany mužstva. Obrovskou výhodou byla možnost masové produkce objektů i využití kapacit betonářského průmyslu, zaměřeného na v té době moderní a široce prosazovanou výrobu železobetonových prefabrikátů pro civilní využití. Kompenzací ušetřeného stavebního materiálu byly zejména prvky dostatečného zahloubení objektu pod okolní terén, velké nakrytí zeminou a vyprojektování prefabrikátů takových tvarů, které výhodně rozkládají zvnějšku působící tlakové síly na celý svůj objem.

Protitlakové dveře DZM Plynotěsná gumotextilní dvířka Elektrický filtroventilátor FVKPM-2 Kamna OKP na tuhá paliva

Dveře DZM
(vstupní,
protitlakové)

Plynotěsná
gumotextilní
dvířka

FVKPM-2
(el. filtroventilátor)

Kamna OKP

USB využívá výhodné koncepce lomeného oblouku zbudovaného z prefabrikátů AB-1, usazených do pevných zámků v základech podlahy, které tvoří úkrytovou místnost o šířce 3,9 m a maximální výšce v oblouku 2,45 m. Délka může být vzhledem k využití různého počtu prefabrikátů AB-1 velmi variabilní, typový projekt USB však počítá s délkou 9 metrů (dvě řady dvanácti půlobloukových prefabrikátů AB-1, každý o šíři 75 cm). Přístup je řešen chodbičkou z rámů U-2, procházející po sklesání na úroveň podlahy a po bezpečnostním zalomení postupně protitlakovými pancéřovými dveřmi DZM (plech 3 mm, hmotnost 172 kg) a skrz protiplynovou předsíň tvořenou dvěmi gumotextilními vrátky do místnosti. Na opačném konci místnosti navazuje ještě jeden menší výklenek pro umístění filtroventilační soupravy. Krom filtroventilátoru FVKPM-2 tedy fixní výbavu každého úkrytu USB tvořila kamna na tuhá paliva (typ OKP), stojan na ruční zbraně a drobný kovový skládací nábytek. Projekt počítal s elektrifikací objektu, z úkrytové místnosti na povrch vystupuje elektrická přípojka.

Půdorys úkrytu USB Podélný řez úkrytem USB
USB, půdorys USB, řez

Úkrytový komplex tvořený dvěma objekty USB
Příklad spojení více objektů USB
do rozsáhlejšího podpovrchového komplexu

S objekty USB se lze samozřejmě setkat v mnoha státech, kde Sovětská armáda vyvíjela jakoukoliv činnost, nejlépe probádány jsou však úkryty vybudované v bývalé NDR a PLR. Na území někdejšího Československa lze pro příklad uvést úkryty USB pro piloty na letišti Hradčany a na letišti v Milovicích. Jak již bylo řečeno, charakter stavby umožňuje spojovat i více objektů USB do rozsáhlejších komplexů sloužících jako zodolněná velitelská stanoviště (štáb muničního skladu Vinice, poblíž letiště Boží Dar v bývalém VVP Milovice či objekt řízení letového provozu na letišti v Hradčanech, bývalý VVP Mimoň, viz CMA 2007).

V optimálních podmínkách je družstvo čítající 10-12 mužů při využití rypadla a 3t jeřábu schopno postavit samotný úkryt USB za 16 hodin práce (úkryt o dvou místnostech potom asi za 30 hodin).

Obdobnou funkci pracovního úkrytu rámové konstrukce zastával v rámci ČSLA paralelně vyvíjený typ ÚŽ-6. Po kvalitativní stránce však oba úkryty téměř nelze srovnávat. Počínaje řešením uzávěrů vchodu (ÚŽ-6 - všechny dveře kovové, naddimenzované a důsledně chránící proti účinkům ZHN), rovněž vybavením (ÚŽ-6 - masivní a spolehlivá filtroventilační a vytápěcí souprava), ale i vlastním provedením stavby (kvalita i větší zahloubení pod terénem) má československý objekt značně vyšší užitkové vlastnosti.

Doprava prefabrikátu AB-1 na korbě nákladního automobilu MAZ-200 Lomené oblouky AB-1 složené na deponii Stavba úkrytové místnosti objektu USB Zkompletovaný skelet úkrytu USB
Doprava prefabrikátu AB-1
na korbě nákladního automobilu
MAZ-200
Lomené oblouky AB-1
na stavební deponii
Stavba místnosti úkrytu USB
(montáž prefabrikátů
AB-1 pomocí třítunového jeřábu)
Zkompletovaný úkryt USB
těsně před zahrnutím zeminou

GPS souřadnice objektu:
50°13'57.5"N,14°54'53.66"E

Terénní průzkum:

10. března '07, P. Kunc

Fotodokumentace:

10. března '07, P. Kunc

Zmíněný úkryt štábu muničního skladiště Na Vinici (náležející letišti Boží Dar), je složen ze dvou objektů USB spojených dvakrát zalomenou přístupovou chodbou.

Úkrytová místnost ve zodolněném stanovišti štábu, MS Na vinici, letiště Boží Dar Úkrytová místnost ve zodolněném stanovišti štábu, MS Na vinici, letiště Boží Dar Elektrické rozvody, zodolněné stanoviště štábu, MS Na vinici, letiště Boží Dar
Jedna ze dvou úkrytových
místností. Pohled ke vchodu,
u stěny stojí dvojice stojanů na zbraně
Výklenek pro filtroventilátor
FVKPM-2 v zadní části místnosti
Fragmenty elektroinstalace

GPS souřadnice objektu:
50°14'20.46"N,14°55'47.74"E

Terénní průzkum:

10. března '07, Petr Kunc

Fotodokumentace:

10. března '07, Petr Kunc

Další úkryt USB se na Božídarském letišti nachází poblíž zodolněného VS 131. gsld. Jde o dvě průchozí místnosti USB umístěné podélně za sebou. Vstup do objektu je ze zpevněné plochy pro stání techniky.

Úkryt sloužil jako zodolněné VS 114. gardového stíhacího leteckého pluku (pp. 19981). Za tímto účelem zde byly instalovány mimo jiné planšety pro vynášení situace ve vzdušném prostoru.

Plocha zpevněná betonovými panely, vzadu vstup do úkrytu

Vchod do úkrytu USB Úkrytová místnost
Plocha zpevněná betonovými panely, vzadu vstup do úkrytu Vchod do úkrytu USB Úkrytová místnost,
částečně se zachovalo odhlučňující
izolační obložení stěn, betonová
podlaha je též překryta prkny

Na následujících fotografiích Tomáše Kamenského je zachycen muzejní exemplář sestaveného úkrytu USB (Bělorusko, léto 2007):

Celkový pohled na zkompletovaný úkryt USB

Vstupní ocelová dvířka Průhled vstupní chodbičkou Úkrytová místnost
Celkový pohled
na zkompletovaný úkryt USB
Vstupní ocelová dvířka Průhled vstupní chodbičkou Úkrytová místnost
(35 m2)

zdroje: - vlastní foto a terénní výzkum 2005-2007
- Виктор Ильич Левыкин: ФОРТИФИКАЦИЯ - ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ, Vojenské vydavatelství
  ministerstva obrany SSSR, Moskva 1987.
- KULABUHOV, O. D.: СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ, Vojenské
  vydavatelství ministerstva obrany SSSR, Moskva 1963.
 

autor: Petr Kunc

Původní článek ze 22. března 2007
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011