Poválečné fortifikace\Vojenská letiště\Fortifikace určené k bezprostřední obraně letišť ČSLA

Opevňování letišť ČSLA

Stálá letiště ČSLA byla již v době míru poměrně intenzivně připravována jednak k obraně perimetru, ale také k protiletecké obraně. Naprostá většina objektů na čs. letištích vznikala během opevňovací euforie v průběhu vyhrocených 70. let, v této době byla všechna stálá letiště ČSLA modernizována, probíhaly intenzivní opravy a dostavby přistávacích ploch, stavba zodolněných podpovrchových velitelských stanovišť, naváděcích radiolokátorových stanic, zodolněných úkrytů pro letadla (ÚL) a dalších struktur zabezpečujících provoz letiště. Některé prvky fortifikačních systémů, které se měly podílet na vedení aktivní obrany zázemí leteckých útvarů, prezentuje následující článek.

Zodolněné okopy pro techniku. Slouží jako palebná postavení prostředků PVO zajišťujících protivzdušnou obranu bezprostředního okolí letiště. Jedná se o jednoduché prefabrikátové konstrukce se dvěma postranními výklenky pro pohotovostní ukrytí obsluhy, okopy nejsou vybaveny elektroinstalací. Okopy jsou zpola zapuštěny pod úroveň terénu, vyčnívající části jsou obehnány zemním záhozem. Jsou situovány vždy před prahem VPD, z bezpečnostních důvodů však nikdy přímo v její ose.

Jeden ze čtyř zodolněných okopů při JV prahu VPD čáslavského letiště Jeden ze čtyř zodolněných okopů při JV prahu VPD čáslavského letiště Zodolněný okop při východním prahu VPD v Pardubicích
Čáslav - čtveřice okopů se
nachází u JV konce VPD, další dva
(49°56'58.04"N,15°22'19.85"E) potom
nedaleko SZ prahu dráhy
Jeden z okopů
palebného postavení na
jihovýchodním konci VPD v Čáslavi
(49°55'45.07"N,15°23'46.34"E)
V Pardubicích je na každé
straně VPD postavení o osmi okopech
(50°0'57.71"N,15°42'58.94"E,
50°0'51.93"N,15°45'37.59"E)
30mm PLdvK vz.53/59 v okopu 30 mm dvojkanón může vést účinnou palbu do 3 kilometrů s kadencí 650 výstřelů za minutu Vezenou zásobu střeliva 30mm PLdvK vz.53/59 představovalo 400 ks nábojů trhavých/zápalných/protipancéřových Při pohledu z boku nejvíce vyniká ochranná funkce okopu
30mm PLdvK vz.53/59
ve zodolněném palebném postavení
"Ještěrka", nejčastější mobilní
výzbroj letištních prostředků PVO,
může působit svým PL dvojkanónem
do 3000 m při kadenci 650 ran/min.
Každý ze zásobníků
pojme 50 ks nábojů,
počet vezených zásobníků byl 8 kusů
V bočním pohledu
nejvíce vyniká ochranná funkce okopu
30mm PLdvK vz.53/59, letiště Hradec Králové 30mm PLdvK vz.53/59, letiště Hradec Králové 30mm PLdvK vz.53/59, letiště Hradec Králové 30mm PLdvK vz.53/59, letiště Hradec Králové
Několik snímků 30mm PLdvK vz.53/59
v okopu, při přechodu do bojové pohotovosti
(letiště Hradec Králové)

Prefabrikovaná palebná postavení navzájem spojená sítí zákopů. Celých opevněných bodů si můžeme všimnout například na letišti Pardubice, kde byly při severozápadním okraji prostoru letiště (u popkovické brány, 50°1'5.32"N,15°43'4.33"E) na počátku 70. let vybudovány dvě jednostřílnové kulometné pevnůstky propojené rovněž opevněnými zákopy. Pevnůstky jsou jednoduché konstrukce z železobetonových typizovaných prefabrikátů, bez jakéhokoliv uzávěru vstupní chodbičky a bez lafetace, pouze s jednoduchým betonovým střeleckým stolkem. Jednoduchý střílnový otvor o světlosti přibližně 15x15 cm umožňuje střelbu ze všech druhů pěchotní zbraní (střílna je situována proti vchodu, umožněn je tudíž i zpětný výšleh z ruční pancéřovky). Střílny obou objektů jsou orientovány na planinu před popkovickou bránou na letiště, bezprostřední předpolí celého zákopového systému tvoří říčka Bylanka, která zde teče v hlubším vydlážděném korytě (a vytváří tak v podstatě účinnou protitankovou překážku). Systém několika zákopů se nachází též na opačném břehu Bylanky (50°1'5.6"N,15°43'1.09"E), přímo před popkovickou bránou, zde však byly zákopy pouze vyzděny z cihel.

Prefabrikované střelecké postavení na perimetru letiště v Pardubicích Čelní pohled na střílnu prefabrikované pevnůstky Střílna prefabrikované pevnůstky Systém prefabrikovaných zákopů spojujících obě pevnůstky
Jednoduché střeliště
z železobetonových dílců.
Podobná pevnůstka stojí i u objektu
Ples Staré Čívice
Čelní pohled
na jednu ze dvou pevnůstek. Střílna
směřuje přes příkop k přístupové cestě
(směrem k plochodrážnímu stadionu)
Střílna pevnůstky
postrádá jakoukoli lafetaci. Zbraň
se zřejmě umisťovala na polní
trojnožce přímo na střelecký stůl.
Systém zákopů,
zahrnuje zmiňované pevnůstky a PT
překážku - hluboké umělé koryto říčky
Bylanky, na jejímž břehu bunkry stojí
Systém prefabrikovaných zákopů spojujících obě pevnůstky      
Prefabrikované
spojovací zákopy
     

Typický okop pro střelecké družstvo
Typický okop pro střelecké družstvo,
téměř přesně
odpovídající příkladu z čáslavského letiště

Na letecké základně v Čáslavi se dodnes zachovala síť zákopů, obdobná opevnění v Pardubicích. Nachází se na SZ perimetru letiště (přesně 49°57'3.78"N,15°22'8.23"E) a je tvořena opět dvěma kulometnými pevnůstkami, ovšem o několik řádů méně odolnými (jsou konstruovány z úzkých lehkých ženijních rámů Žra-4a s vyloženě provizorní čelní střílnou). Zákopový systém vyztužený prefabrikátovými panely zde navíc obsahuje jednoduchý podpovrchový úkryt, vybudovaný rovněž na bázi prefabrikovaných rámů. Tento "úkryt" postrádá dokonce jakýkoliv uzávěr vchodu.

Jednoduché střeliště z železobetonových dílců na SZ okraji letiště Čáslav Pohled na střelecké postavení z týlu Vchod do jednoduchého úkrytu Prefabrikovaný úkryt
Poloimprovizované
střelecké postavení v čele
zákopového systému
na SZ okraji letiště
Pohled na pevnůstku z týlu
(použity jsou úzké rámy typu Žra-4a)
Zákopy ústí do jednoduchého... ... rámového úkrytu
(v podstatě jen zaslepená chodba
tvořená ženijními rámy Žra-7)

Jednotlivé prefabrikované palebné objekty. Na několika letištích se můžeme setkat s kulometnými pevnůstkami půdorysu šestihranu či osmihranu o průměru přibližně 4,5 metru, střežícími perimetr mezi zodolněnými úkryty letadel v rozptylech. Jedná se o prosté objekty z šesti nebo osmi prefabrikovaných dílců tvořících stěny o tloušťce 15 cm, přičemž strop je dobetonován. Dvě až tři obdélníkové střílny (dle umístění buď pro čelní nebo boční palbu) jsou stupněné, s ozuby svařovanými z ocelových profilů. Proti čelní stěně do objektu z týlu ústí vchod, uzavíratelný ocelovými dvířky. Omítka pevnůstek je provedena hrubě s maskovacím schématem ČSLA obvyklým v 80. letech.

Na bývalém letišti v Plané se nachází objekt tohoto typu (48°56'55.31"N,14°27'7.68"E), jehož střílny, působící čelním směrem jižně přes pole k silnici E 55, vzájemně svírají úhel 45 stupňů.

Pevnůstka na perimetru letiště Planá u Českých Budějovic Pevnůstka na perimetru letiště Planá u Českých Budějovic
Typ třístřílnový, 45°
Prefabrikovaná pevnůstka
na bývalém letišti Planá
Bývalé letiště Planá
u Čes. Budějovic. Pevnůstka střežící
perimetr letiště od jihu
(48°56'55.31"N,14°27'7.68"E)

Schéma rozložení důležitých objektů na bývalém žateckém letišti Žatec, RP č. 2 "Staňkovice", letecký snímek se zákresem
Schematický plán letiště Žatec MIL
se zákresem v textu popisovaných
prefabrikovaných pevnůstek
Žatec, RP č. 2 "Staňkovice"
na letecké fotografii ze 27.8 2003
a v ní zaznačené oba objekty v době
před likvidací spolu se zbytkem letiště

Na někdejším letišti v Žatci bylo pět objektů složených z obdobných prefabrikátů, jaké byly užity v Plané, rozmístěno nepravidelně na různých místech perimetru. Dvoustřílnový objekt půdorysu pravidelného šestihranu byl situován v prostoru rozptylu (RP) číslo 2 "Staňkovice", v blízkosti ÚLu č. 1, až na jihovýchodním cípu areálu (50°21'56.83"N,13°36'23.7"E). Byl určen ke krytí blízké silnice č. 250. Střílny tohoto objektu, působící boční palbou, vzájemně svíraly úhel 120 stupňů.

Typ dvoustřílnový, 120° Axonometrický pohled na šestihrannou pevnůstku s úhlem střílen 120 stupňů Objekt dvoustřílnový, 120° - letiště Žatec, Staňkovický rozptyl Deatil stupněné střílny
Typ dvoustřílnový, 120°
Jeden exemplář tohoto typu se dříve
nacházel na bývalém letišti v Žatci
Axonometrický pohled
na šestihrannou pevnůstku,
jejíž dvě střílny svíraly
vzájemný úhel 120 stupňů
Objekt dvoustřílnový, 120°
na letišti Žatec, Staňkovický rozptyl
Stupněná střílna
zpevněná svařovanými
ocelovými profily

Žatec, RP č. 3 "Žíželice", letecký snímek se zákresem
Žatec, RP č. 3 "Žíželice"
na letecké fotografii ze 27.8 2003.
Zakreslen je jeden z
třístřílnových 90° objektů.

Zbývající objekty na letišti v Žatci byly třístřílnové o půdorysu pravidelného osmihranu. Další palebný objekt byl umístěn opět v RP. č. 2 přímo u křižovatky cest před ÚLem č. 3 (50°21'55.04"N,13°36'6.27"E), stejný se nacházel nedaleko od západního konce VPD v rámci RP. č. 1 "Minice" (50°22'27.16"N,13°33'58.57"E) a další dva shodné objekty střežily rozptyl č. 3 "Žíželice" (50°21'44.48"N,13°33'20.55"E a 50°22'4.56"N,13°32'52.61"E). Tyto čtyři objekty byly vybaveny třemi střílnami, které mezi sebou svíraly úhel 90 stupňů a vytvářely tak poněkud širší palebný vějíř. Všech pět žateckých objektů bylo zbořeno v září roku 2003 v průběhu likvidace celého letiště Žatec MIL.

Typ třístřílnový, 90° Prostranství před ÚL č. 4, zničená pevnůstka stála v popředí Ruiny zlikvidovaného objektu Ruiny zlikvidovaného objektu
Typ třístřílnový, 90°
na býv. letišti Žatec.
Tři střílny těchto dvou objektů
vzájemně svírají úhel 90°
Prostranství před ÚL č. 4
v RP č. 2 "Staňkovický". Pobořený
palebný objekt v popředí je na
snímku označen šipkou
Ruiny téhož objektu
ve Staňkovickém rozptylu

zdroje: - pan Stanislav Vystavěl
- letecká fotografie RP č. 2 "Staňkovice" pan Jan Majer
- pan Ondřej Vonka
- pan Pavel Šlegr
- foto 30 mm PLdvK. vz. 53/59 pánové David Novák
  a Ivo Salák

autor: Petr Kunc

Původní článek ze 2. prosince 2006
byl naposledy upravován 19. dubna 2007

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011