Poválečné fortifikace\Objekty Akce "Javor"\Objekt Javor 52

Skladovací objekt jaderné munice nedaleko Bělé pod Bezdězem

GPS souřadnice objektu:

50°32'15.01"N,14°48'19.25"E

Terénní průzkum:

17. dubna '06, Martin Korec

Fotodokumentace:

17. dubna '06, Martin Korec

Areál dvoupodlažního podpovrchového skladu speciální munice, vybudovaného v rámci Akce "Javor", se nachází přibližně 3,5 km severně Bělé pod Bezdězem, vpravo od silnice Bělá - Kuřivody. Je jedním ze tří stavebně téměř shodných areálů (Bílina, Míšov - Borovno, Bělá p. B.), které vznikly v 60. letech za účelem zabezpečení skladování nukleární munice v Československu. Počátek stavby se datuje do dubna 1966, objekt byl vybudován silami ČSLA, přičemž přidělené krycí jméno znělo "Javor 52". Již od začátku se plánovalo obsazení těchto skladů speciálními sovětskými jednotkami, srpen 1968 jen vše uspíšil a objekt Javor 52 se pak ocitl přímo v jednom z center okupačních sil, ve VVP Mimoň. Stavební práce byly zcela dokončeny v prosinci 1968 a sovětská posádka (563. samostatný ženijní prapor) převzala objekt, oficiálně vedený jako spojovací kabelový útvar, v dubnu roku 1969. Útvar podléhal přímo generálnímu štábu v Moskvě - 12. hlavní správě Ministerstva obrany (objekt byl naprosto mimo kompetenci velení ČSLA i CGV), která rozhodovala rovněž o případném předání nukleární munice. Je třeba zdůraznit, že tolik diskutované jaderné hlavice pro operačně taktické a taktické rakety zde, alespoň podle dnes odtajněných a zveřejněných dokumentů, nebyly nikdy umístěny. Přinejmenším podivně však v tomto světle působí porevoluční snahy tento problém odsunout mimo zájem veřejnosti...

Stanovisko autora k přítomnosti atomových hlavic v tomto objektu:

V dnešní době už asi nezjistíme, jestli skutečně atomové hlavice byly přítomny nebo ne. Jedna věc je oficiální prohlášení s odkazem na měření, ale druhá věc je skutečnost, která vycházela z geopolitické situace té doby. Položme si několik otázek.

  • Proč by SA (Sovětská armáda) tak bedlivě střežila a tajila objekt, kde vlastně dle oficiálního stanoviska žádné atomové hlavice nebyly.

  • Předpokládáme-li, že se SA skutečně připravovala na možnost útoku, ať už jako agresor nebo jako odvetný útok a v těchto plánech bylo s atomovými hlavicemi počítáno, tak proč by nevyužila možnost je skladovat v prostorech, které k tomu byly určeny?

  • Proč byly tyto hlídány speciálním „útvarem“, který vůbec nebyl podřízen velitelství CGV a ani SA, ale byl podřízen přímo Kremlu?

Přečtu-li si tyto otázky ještě jednou, musím dojít k názoru, že tyto hlavice zde byly. Zároveň bych chtěl však říci, že to je pouze můj názor, který není podložen žádnými důkazy a není to žádný fakt, o který by se někdo mohl opřít.

Situace Javoru 52 na ortofotomapě

Detail na hlavní objekt "C"

Detail na hlavní objekt "C", Javor 51

Situace na ortofotomapě

Detail na hlavní objekt "C"

Detail na hlavní objekt "C"
v Borovnu (Javor 51)

V současné době se celý prostor areálu objektu Bělá dá rozdělit na dvě oblasti:

Bývalé ubikace a zázemí (štáb, klub, čítárna, kinosál, fotokomora, garáže, kotelna, vodárna) pro cca 170 vojáků, kteří zde sloužili. V současné době je tento prostor oplocen plotem s hřeby, kompletně zrekonstruovaný a slouží jako uprchlický tábor Ministerstva vnitra. Jinak celkem nezajímavé.

Odbočka k azylovému středisku ze silnice z Bělé do Kuřivod

Vrátnice azylového střediska

Objekty někdejších kasáren

Odbočka do azylového

střediska MVČR

Vrátnice

Objekty bývalých kasáren,
dnes slouží imigrantům

Vlastní prostor bývalého objektu "C" je nyní naprosto volně přístupný. Dokonce se dá i po celém prostoru pohybovat autem. Do areálu se vstupuje z hlavní cesty. Kolem okraje areálu jsou stále ještě varovné cedule s nápisem „Vstup přísně zakázán, nebezpečí smrti“. Po levé straně je funkční trafostanice a po pravé straně jsou vidět zbytky bývalého oplocení, které bylo pod napětím. Podél asfaltové cesty jsou betonové bunkry (betonový monoblok – viz fotka dále). Cesta nás dovede na křižovatku, kde po pravé straně stojí nezdemolovaná a pravděpodobně využívaná technická budova (a). Na křižovatce se zároveň nachází další strážní bunkr. Z křižovatky vede asfaltová cesta doprava k již zmiňované budově, rovně vede lesní cesta k další technické budově (b) a doleva vede asfaltová cesta k poslední budově uprchlického tábora. Před touto budovou ležely na trávě vytrhané betonové pevnůstky.

Výstražné cedule jako pozůstatek z působení armády Zbytky elektrického oplocení Další z mnoha prefabrikovaných bunkrů Vstup do jednoduchého monolitu
Varovné cedule
s nápisem „Vstup přísně zakázán,
nebezpečí smrti“

Zbytky bývalého oplocení,

které bylo pod napětím zřejmě
ve funkci signálky (znát jsou

zbytky porcelánových izolátorů)

Prefabrikované pevnůstky
dodnes střeží perimetr areálu

Vstup do jednoduchého
monobloku pevnůstky
Dosud využívané technické budovy Pevnůstka u rozcestí Pevnůstka SPS-2M Další technická budova

Technická budova (a)

na křižovatce cest

Další bunkr na křižovatce

u technické budovy (a)

A ještě jeden pohled

na ten samý bunkr

Technická budova (b)
  Převrácená pevnůstka SPS-2M Pevnůstka SPS-2M  
 

Vytržený betonový bunkr,

který leží před budovou
uprchlického tábora

Tato málo odolná

prefabrikovaná pevnůstka (objekt
SPS-2M
) se vůbec těšila velké oblibě
sovětů, ať již v Ralsku či v Milovicích

 

Cesta se stáčí zpět a vede k technické budově (b), kde je opět křižovatka. Na ortofotomapě je vidět, že je většina míst zalesněna. V současné době však byly některé části lesa vytěženy a opět zalesněny. Cesty tvořily jakýsi kruh, kde uprostřed byly nějaké budovy. Ty jsem však vyfotografoval jen z dálky, protože jsem stále ještě hledal hlavní bunkry.

Skladovací budova uprostřed kruhu několika cest

Sklad PHM

Vzhledem k tomu, že jsem měl informace, že se bunkr nachází vpravo od cesty, věnoval jsem své pátrání nejdříve v prostoru vpravo. Prošel jsem asi 4 lesní úseky, ale nic jsem nenašel. Vrátil jsem se zpět a napadlo mě se zeptat policie, která hlídala uprchlíky. První dvojice bohužel nevěděla, ale mimořádně ochotně mě poslali za další skupinkou policistů, kteří již věděli a s přehledem mi ukázali směr. A to jsem se tam pohyboval s foťákem a v klidu před objektem fotil ... . V dnešní době to asi nevadí.

Na této křižovatce jsem se dal doleva a již pouze po lesní cestě jsem pokračoval dál. Je zajímavé, že se tu měly přepravovat atomové hlavice, ale cesta je běžná lesní. Možná to byl další způsob utajení. Přibližně po 100 metrech se nacházejí dva dřevěné stožáry, které jakoby vytvářejí vstupní bránu. Možná že mezi nimi byl vždy nějaký transparent tipu „Pozor, nepřítel naslouchá“ nebo něco podobného. Dále se cesta dostane na jakousi mýtinu, kde je z části betonová plocha s betonovým schodem, ale v tuto chvíli asi blíže neidentifikovatelná. Pokračujeme cestou vlevo a dostáváme se do lesa. V dáli je již zřetelně vidět rozpadlá brána. Cca 50 metrů před branou je menší křižovatka a jedna cesta odbočuje vpravo. Přesně na této křižovatce se nacházejí již zbytky zemljanky o velikosti cca 4x2 metry.

Brána tvořená dvěma sloupy

Pozůstatky zemljanky nedaleko křižovatky

Vstupní brána

Pozůstatky zemljanky
u křižovatky

Ono vzhledem k tomu, že většina objektů je v dezolátním stavu, tak je těžké identifikovat, k jakému účelu daný objekt sloužil. Přemýšlel jsem, k čemu tato jáma mohla sloužil, ale nakonec praxe ukázala. Stoupl jsem si zhruba doprostřed a ujistil se, že stojím na dřevěných kulánech, které nebezpečně praskají ...

Směrem doprava od této křižovatky se nacházely obranné okopy, vždy ve tvaru půlměsíce a cca pro 2 – 3 vojáky. Tyto okopy byly vlastně první obrannou linií bunkru a pravděpodobně byly po celém obvodu bunkru a to vždy po cca 100 metrech.

 

Primitivní zákopy na obranném perimetru skladovacího bunkru

Primitivní zákopy na obranném perimetru skladovacího bunkru

Vnitřní oplocení objektu "C"

Vnitřní oplocení objektu "C"

Primitivní zákopy

na perimetru hl. objektů

Ještě jeden pohled

Vnitřní oplocení

hlavních objektů

Detailnější pohled

na vnitřní oplocení

Za těmito okopy už byl opět plot z ostnatého drátu, který chránil opět vlastní objekt. Vzhledem k tomu, že na sloupech nebyly nikde žádné izolanty (nepočítám plastové patky, které držely vlastní ostnatý drát), tak pravděpodobně byl plot bez elektřiny.Vlastní brána do objektu už v podstatě nestojí. Je to jen jakási skrumáž dřevěných trámů a ostnatého drátu. Za vstupní branou je po levé straně opět bunkr, který pokrýval perimetr 360°. Z malého prostranství se dalo jít k bunkru nebo vlevo či vpravo. Doprava se šlo k provozní betonové budově, která je opět v dezolátním stavu. (žádná okna, díry ve stropě, ohořelé stěny…).

Vlastní brána do objektu

Skrumáž ostnatých drátů a ztrouchnivělého dřeva

Pevnůstka SPS-2M

Prostranství před jižním vchodem skladovacího objektu

Rozpadlá vstupní brána

Detailnější pohled na

vstupní bránu

Za vstupní branou
je po levé straně opět bunkr SPS-2M,
který pokrýval perimetr 360°

Pohled od hlavní brány

 na prostranství
před skladem J-52 východ

Prefabrikovaná budova vedle hlavního objektu

Kulometná pevnůstka před depotem J-52 západ

Kulometná pevnůstka před portálem depotu J-52 západ

Pohotovostní úkryt pro stráž

Provozní betonová budova

Kulometná pevnůstka
před portálem J-52 západ

Kulometná pevnůstka
před portálem J-52 západ

Úkryt pro stráž
v těsné blízkosti mezi depoty

 Doleva se šlo dozadu za bunkr k další betonové provozní budově, o které jsem však nevěděl tak jsem se tím směrem nevydal. Na již zmiňovaném prostranství se nacházel betonový schod, který sloužil pravděpodobně k usnadnění manipulace s nákladem při nakládání na korby náklaďáku. V současnosti je schod zahrabán. Pravděpodobně k tomu došlo při zahrabávání podpovrchových depotů.

Přehrnutý betonový schod před jižním vchodem hlavního objektu

Zasypaný portál jižního vchodu hlavního objektu

Severní vstup hlavního objektu

Zahrnutý betonový schod
před jižním vchodem
do hlavního skladovacího objektu.
Zmizelo i dřívější zastřešení rampy

Zasypaný jihovýchodní vstup
do skladovacího objektu východ

Severozápadní vstup

Půdorysný plán depotu
Půdorysný plán spodního patra
depotu, se zákresem
jednotlivých místností

Hlavní skladovací depoty jsou v lokalitě dva, západní (50°32'13.521"N, 14°48'11.714"E) a východní (50°32'13.346"N, 14°48'23.018"E). Každý z objektů je přibližně 40 metrů dlouhý a 20 metrů široký (odhaduji na základě měřítka na orfomapě). Zasahují pod povrch pouze mělce, krom hlavního manipulačního sálu (24x6x6 metrů) mají jen jedno podzemní patro (technické zázemí a vlastní skladovací místnosti). Na každém rohu hlavního depotu se opět nacházejí betonové pevnůstky pro ochranu perimetru. Některé již nemají strop a obvykle jsme v nich nacházeli zbytky isolantů z kabelů. Hlavní skladovací objekt má v podélné ose dva protilehlé vchody, jimiž se vstupuje do hlavního sálu. Personál skladu do objektu za účelem provádění zkoušek a revizí vstupoval pěchotním bočním vchodem, hlavní vstupy byly krom navážení či vydávání materiálu vždy uzavřeny.

K již zmiňované betonové rampě před vstupem (která byla dříve zastřešena až po vstup do skladu) nacouval nákladní automobil (vždy z jedné strany objektu návoz, z druhé naopak vyskladňování), materiál byl přeložen na manipulační vozíky, zatažen skrz první silnostěnná betonová vrata dovnitř depotu do meziprostoru mezi oběma tlakovými vraty, zde byl pravděpodobně předán prověřené obsluze skladu (aniž by řidič či jiné osoby vůbec musely být obeznámeny s tím, co přepravují), došlo k uzavření vnějších vrat a až poté byla otevřena i vnitřní silnostěnná vrata a munice byla vtažena do lodě a pomocí řetězového posuvného jeřábu spuštěna do spodního patra k uložení ve třech skladovacích místnostech. V každé ze 4 temperovaných a klimatizovaných místností je místo pro 24 uloženek ("těležek") ve dvou řadách. Jeden objekt by tak při plném využití kapacity pojal 96 skladovacích vozíků, dva depoty v rámci jedné lokality potom 192 vozíků. Vozíky byly v místnostech fixovány proti pojíždění upnutím kotvami k podlaze. V každé skladovací místnosti byl též mohutný trezor na dokumentaci ke skladovanému materiálu.

Velká část technologického zařízení je tuzemského původu (ventilace, agregát), neboť jak výstavbu, tak všechno vybavení nesouvisející s funkcí skladu, dodala československá strana.

Následující fotografie dokumentují stav depotu J-52 západ ještě v době těsně před zasypáním (na stavu objektu se v posledních letech negativně projevila především zvýšená vlhkost a absence větrání):

Hlavní manipulační sál Plechové dveře skladovací místnosti Skladovací místnost Skladovací místnost

Hlavní manipulační sál
U stropu v ose sálu byly dříve zavě-
šeny dva posuvné řetězové jeřáby
(tzv. "kočky") s nosností 3,5 t

Plechové dveře,
za nimi jedna
ze čtyř skladovacích místností

Skladovací místnost,
v zadní části zřetelné
vyústění ventilace

Skladovací místnost,
pohled ke vchodu,
v podlaze zřetelné úchyty
pro kotvy vozíků
Pomocný ventilátor Spojovací chodba Elektrorozvodna nízkého napětí Poslední dochovaný trezor

Pomocný ventilátor

Spojovací chodba
v technickém zázemí

Elektrorozvodna nízkého napětí

Poslední dochovaný trezor
na dokumenty

Kolona kolektivních filtrů Strojovna agregátu a ventilace Strojovna agregátu a ventilace Místnost se stlačeným vzduchem

Kolona kolektivních filtrů
KF-100 v prachové komoře

Strojovna agregátu a ventilace

Strojovna agregátu a ventilace

Místnost
se stlačeným (technickým) vzduchem

Elektrorozvodna nízkého napětí      
Elektrorozvodna nízkého napětí      

Všechny vchody silně zdevastovaných objektů byly někdy v roce 2004 zasypány. Ze střechy hlavního bunkru již zmizely maskovací stříšky ventilačních komínků.

Revizní šachta poblíž hlavního objektu Zasypaná revizní šachta poblíž hlavního objektu Kabelová šachta se zachovalým pancéřovým poklopem Stísněné útroby kabelové šachty
Vstup do revizní šachty Revizní šachta na stropě
depotu je pečlivě zasypaná

Vstup do kabelové šachty,

za pozornost stojí nedotčený poklop

Uvnitř šachty

Jelikož jsem neměl baterku,
tak je to foceno jen s bleskem

Neidentifikovatelný vstup Elektrický rozvaděč    
Neidentifikovatelný vstup,
zasypán – je tam sice malinká díra,
ale tam jsem se nedíval, neměl jsem
baterku (možná únikový východ)
V areálu se nacházel
i nezbytný malý elektrický rozvaděč
   

Samozřejmě jsem věděl, že budu potřebovat baterku, tak jsem si ji s sebou vzal, ale samozřejmě jsem ji nechal v autě a vzpomněl si na ni až když jsem ji potřeboval.

Velice mě zajímalo, k čemu mohou sloužit „koryta“ vyrytá v zemi. Byla široká cca na 1 rýč a hluboká do půl metru. Pro jistotu jsem si to i vyfotil. Došlo mi to až odpoledne, kdy jsem byl na střelnici v Bělé a viděl tam ty samé díry. Odpověď je naprosto jednoduchá. To zloději drahých kovů zašli tak daleko, že původní kabeláž vykopali ze země a proto tam vznikly třeba 500 metrů dlouhé rýhy v zemi. Toto koryto začínalo i u rozvaděče a vedlo směrem odkud jsme přišli a u rozvaděče jsou vidět také díry od „zlatokopů“.

Záhadné rýhy v zemi
Záhadné rýhy vykopané v zemi
jsou dílem novodobých "zlatokopů"

Toto jsou asi veškeré informace, které se nám povedlo sesbírat. V současné době se snažíme získat povolení ke vstupu do objektu býv. vojenského útvaru Borovno (Javor 51). Zatím se tak nedaří, protože armáda počítá s tímto objektem jako pietním místem pro ostatky německých vojáků. Bohužel zatím není známo, jestli to je jen dočasné či trvalé řešení a zároveň, jestli k tomuto určitě důležitému účelu bude využit objekt obou hlavních depotů.

zdroje: - děkuji Petru Jandovi za poskytnutí prvotních informací
- půdorys objektu poskytl pan Laco Lahoda

autoři: Martin Korec, Petr Kunc

Původní článek ze 17. dubna 2006
byl naposledy upravován 29. ledna 2008

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011