Poválečné fortifikace\Teritoriální radiační hlásná síť\Činnost družstva radiační hlásné sítě

Činnost družstva teritoriální radiační hlásné sítě
(dle předpisu Chem-2-8/č)

Předpis Chem-2-8/č (pplk. ing. Ladislav Procházka, MNO čj. 70324/SCHV/1977, Praha 1977), platný oficiálně v letech 1978-83, podává základní představu o činnosti družstva TRHS jakožto základního prvku celé hlásné sítě, od vyhlášení bojového poplachu, zaujetí a aktivace předem určeného pozorovacího stanoviště, až po metodiku provádění radiologických, chemických a meteorologických měření.

Družstvo TRHS se skládá z velitele (poddůstojníka) a minimálně šesti členů mužstva (velitel chemické pozorovací hlídky, chemický pozorovatel, spojař - sběrač raněných, velitel chemické průzkumné hlídky, chemik - průzkumník, řidič - strojník). Každý příslušník družstva je vybaven jednak osobní výzbrojí a výstrojí, ale také diagnostickými dozimetry, kapesními obvazy, IPB, pantocidy, laickou injekční stříkačkou, univerzální odmořovací soupravou a nezbytnou municí. Bezprostředně po příjezdu na stanoviště vydává velitel družstva rozkaz k vyložení materiálu z přiděleného vozidla (ideálně OT-64 OT-65CH, BRDM-2, Praga V3S, UAZ-469CH), poté kontroluje stanoviště, výduchy kouřovodu a vzduchovodu pohotovostního úkrytu ÚŽ-6 a blízké okolí, zapisuje zejména změny ve vymezeném pozorovacím sektoru. K dispozici má velitel pracovní mapy (se zákresem především stanoviště ORS, pozorovacích směrů hlavních a vedlejších, pracovišť OVS, CO, PHM, zdrav. zařízení a telefonních stanic), dále pracovní sešit s vypsanými rozkazy náčelníka ORS, seznam a přehled o ozáření členů družstva, tabulky (RCH-808), nomogramy, záznamník přijatých a odeslaných zpráv, předpisy Chem-2-8, Chem 22-11 a poznámkový blok. Poté je družstvo seznámeno s topografickou orientací stanoviště, s vymezenými pozorovacími úkoly, situací na bojišti a dále velitel vydává rozkaz k aktivaci pohotovostního úkrytu (instalace filtroventilační, odmořovací a osvětlovací soupravy, naskladnění nábytku a materiálu do úkrytové místnosti). Současně zbytek mužstva provádí ženijní práce na stanovišti, především je vybudován vlastní pozorovací okop pro velitelský dalekohled TZK, okop pro velitele družstva, spojovací zákopy k pohotovostnímu úkrytu ÚŽ-6 a poté je zbudován okop pro automobilní techniku. Spojař instaluje radiostanici a linkové vedení z pozorovacího okopu do velitelského okopu a do úkrytové místnosti, úkryt je připojen na elektrocentrálu. Je navázáno a udržováno spojení s náčelníkem okresní radiační skupiny při OVS. Veškeré okopy jsou maskovány přírodním materiálem.

Velitel určí mužstvo pro chemickou pozorovací hlídku (velitel chemické pozorovací hlídky, chemický pozorovatel, spojař - sběrač raněných), která okamžitě zaujímá pozorovací okop, instaluje dalekohled TZK, další menší dalekohled, automatický signalizátor radiace (gama záření) AS-67, chemický průkazník CHP-71, intenzimetr IT-65, dvojí stopky a zahajuje pozorování a meteorologická měření v intervalu nařízeném ORS nebo při náhlých změnách povětrnosti (sleduje se směr, rychlost, charakter příz. větru, vlhkost, tlak a teplota vzduchu, vertikální teplotní gradient, srážky a oblačnost). Průběžně jsou všechny pozorované jevy a měřené meteorologické hodnoty zapisovány do deníku pozorování. V obsluze TZK se střídají velitel pozorovací hlídky a pozorovatel. Parametry jaderných i konvenčních úderů jsou zjišťovány odměřením azimutu výbuchu (a navíc vrcholového úhlu a doby šíření oblaku pomocí stopek u jaderných výbuchů). Do 800 metrů od pozorovacího stanoviště hlídka zjišťuje druh použité BCHL pomocí CHP-71.

Zbytek mužstva (velitel chemické průzkumné hlídky, chemik - průzkumník, řidič - strojník) utvoří na rozkaz náčelníka ORS chemickou průzkumnou hlídku, která obdrží vozidlo (s automobilní odmořovací soupravou a záchrannými izolačními přístroji IP-46), druhý automatický signalizátor AS-67 (záložní z úkrytu ÚŽ-6), chemický průkazník CHP-71, intenzimetr IT-65 a ve stanovené trase se vydává na radiační a chemický průzkum přidělené oblasti, zjištěné zóny zamoření vytyčuje, vyhlašuje chemický poplach, upozorňuje na nutnost použití individuálních prostředků protichemické ochrany, zajišťuje speciální očistu osob pomocí odmořovací soupravy AOS-1 instalované na vozidle a zřizuje objížďky na zamořených komunikacích.

Pakliže družstvo neplní současně úkoly pozorování na stanovišti a průzkumu na určené trase či oblasti, vytváří chemická průzkumná hlídka druhou pozorovací směnu v okopu na pozorovacím stanovišti. Střídání směn probíhá v intervalu 3-4 hodiny (léto) nebo 1-2 hodiny (zimní období).

Velitelský dalekohled TZK Velitelský dalekohled TZK Velitelský dalekohled TZK, přepravní bedna Velitelský dalekohled TZK
Velitelský dalekohled TZK (10x80)
Automatický signalizátor AS-67 Intenzimetr IT-65 Chemický průkazník CHP-71 Izolační přístroj IP-46
Automat. signalizátor AS-67
ke zjišťování dávkového příkonu
(úrovně radiace) s automatickou zvuko-
vou a optickou signalizací překr. limitů
Intenzimetr IT-65
ke
zjištění dávkového příkonu (úrovně
radiace), určený pro radiační průzkum
 a dozimetrickou kontrolu
Chemický průkazník CHP-71
slouží ke zjištění a identifikaci BCHL
na principu chemických reakcí, pro-
bíhajících v průkazníkových trubičkách
Izolační přístroj IP-46
(vyvíječ kyslíku)
Automobilová odmořovací souprava AOS-1 Průzkumný automobil UAZ-469CH Průzkumný obrněný transportér OT-65 CH Průzkumný obrněný transportér BRDM-2 RCh
Automob. odmořovací souprava
AOS-1 k dekontaminaci
(horká voda 18 l) a dezaktivaci
(roztok 18 litrů)
UAZ-469CH
chemický průzkumný automobil,
jakožto standardní vozidlo
chemické průzkumné hlídky
OT-65 CH,
opět speciální verze vozidla,
vybavená pro chemický
a radiační průzkum
BRDM-2 RCh
Příslušník hlídky v protichemickém
oděvu OPCH-70 při odmořování
vozidla pomocí soupravy AOS-1

Zjišťování parametrů jaderných výbuchů

- jakmile pozorovací hlídka spatří záblesk jaderného výbuchu, spustí pozorovatel dvoje stopky a hlídka se ukryje v okopu pozorovacího stanoviště

- jakmile pozorovatel uslyší zvuk výbuchu, jedny stopky zastaví

- po přechodu tlakové vlny zaměří velitel pozorovací hlídky pomocí TZK azimut výbuchu a sleduje hodnoty vrcholového úhlu

- pozorovatel sleduje číselník druhých, nezastavených stopek a nahlas počítá každou pátou sekundu

- ve čtyřicáté a osmdesáté sekundě odečte velitel poz. hlídky pomocí TZK hodnotu vrcholového úhlu oblaku jaderného výbuchu

- azimut, vrcholový úhel ve 40. a 80. sek. a absolutní časy měření zapisuje velitel poz. hlídky do deníku pozorování

- velitel poz. hlídky doplní do deníku pozorování údaje o druhu výbuchu, hlášení pak podává veliteli družstva telefonem do jeho stanoviště či do pohotovostního úkrytu

 

- velitel družstva pomocí nomogramu určí mohutnost výbuchu a podle azimutu a vzdálenosti výbuchu zakreslí v mapě místo epicentra, odečte souřadnice a sestaví výslednou zprávu pro ORS

- zprávu odesílá na ORS radista kódovanou pomocí signální tabulky, velitel družstva zaznamenává čas předání zprávy k ORS

 

- radiační (chemický) poplach po výbuchu vyhlašuje velitel družstva na rozkaz ORS nebo pokud AS- 67 ukazuje zamoření BCHL či radiaci vyšší než 0,5 R.hod-1

- při radiačním (chemickém) poplachu si družstvo nasadí prostředky protichem. ochrany jednotlivce a do úkrytu se přesunou všichni členové družstva krom chem. poz. hlídky, která sleduje případné další výbuchy a vypadávání rad. látek z oblaku výbuchu a úroveň radiace

- evakuaci chem. poz. hlídky do úkrytu nařizuje velitel družstva dle koeficientu zeslabení záření pozorovacím okopem, dle úrovně radiace a přípustné max. dávky a se souhlasem náčelníka ORS

 

- v intervalu stanoveném ORS jsou prováděna meteorologická měření, ihned po sklesání radiace pod 0,5 R.hod-1 družstvo provádí speciální očistu osob a celého stanoviště

PŘÍLOHY PŘEDPISU:

Přípustné dávky ozáření:
Doba ozařování Dávka [R]
Jednorázově v průběhu prvních 4 dnů 50
Opakovaně v průběhu prvních 10 až 30 dnů 100
Opakovaně v průběhu prvních 3 měsíců 200
Opakovaně v průběhu jednoho roku 300
Střední hodnoty koeficientu oslabení dávky radiace Kosl k porovnání jednotlivých typů ochrany:

Typ ochranné stavby:

Kosl

Pobyt v terénu bez použití prostředků ochrany 1
Zamořené otevřené zákopy a okopy 3
Dezaktivované či v zamořeném terénu čerstvě vyhloubené zákopy a okopy 20
Dezaktivované či v zamořeném terénu čerstvě vyhloubené nakryté zákopy a okopy 50
Kryty a úkryty utěsnitelné od okolní atmosféry 5000
   

Dopravní prostředky:

Kosl

Automobily 2
Obrněné transportéry 4
Tanky 10
Železniční plošinové vozy 1,5
Železniční kryté vozy 2
Železniční osobní vozy a lokomotivy 3
   

Průmyslové a administrativní budovy:

Kosl

Průmyslové přízemní (výrobní) budovy 7
Průmyslové a administrativní třípodlažní budovy 6
   

Obytné zděné budovy:

Kosl

Jednopodlažní 10
Jednopodlažní - sklep 40
Dvopodlažní 15
Dvopodlažní - sklep 100
Třípodlažní 20
Třípodlažní - sklep 400
Pětipodlažní 27
Pětipodlažní - sklep 400

zdroje: - Předpis ev. č. Chem-2-8/č "Činnost družstva radiační hlásné sítě", MNO, Praha 1977
- Kohoutek, J.: Prostředky pro ochranu proti zbraním hromadného ničení a chemickému
  nebezpečí, MO ČR - AVIS, Praha 2005

autor: Petr Kunc

Původní článek ze 27. května 2007
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011