Poválečné fortifikace\Protivzdušná obrana státu\Společné VS 2. divize PVOS a 2. rtb, Rebešovice

Společné velitelské stanoviště 2. divize PVOS
a 2. radiotechnické brigády, Rebešovice u Brna

2 . divize PVOS (VÚ 7357) vznikla, v souvislosti se zaváděním raketové výzbroje, ke dni 1.9.1969 reorganizací z původního 2 . sboru PVOS v podřízenosti Velitelství PVOS ve Staré Boleslavi. Jednotky tohoto svazku zajišťovaly protivzdušnou obranu území prakticky celé Moravy a Slovenska. Mírové velitelské stanoviště divize se nacházelo v Jaselských kasárnách v Brně na Štefánikově ulici, v budově zvané "Višča" (49°12'53.735"N, 16°35'56.294"E). Zodolněné bojové VS se nacházelo v lesíku severně obce Rebešovice. Současně s divizí v duchu sloučených VS sdílela objekt 2 . radiotechnická brigáda Brno (VÚ 4074).

Chod SVS zajišťoval svými prostředky 2 . provozní prapor Rebešovice (VÚ 4119).

Plán zodolněného SVS 2. d PVOS Rebešovice
Plán zodolněného SVS 2. d PVOS Rebešovice
(stav na přelomu 60. a 70. let)
Plán zodolněného SVS 2. d PVOS Rebešovice se zákresem
Plán zodolněného SVS 2. d PVOS Rebešovice
s popisem místností (stav na přelomu 80. a 90. let)

Volací znak SVS Rebešovice zněl "KOPA521" (konec 80. a počátek 90. let).

GPS souřadnice objektu:
49°6'35.715"N, 16°38'42.537"E

Terénní průzkum:

14. 6. '07, Petr Kunc

Fotodokumentace:

14. 6. '07, Petr Kunc

Areál SVS se nachází po levé straně silnice Chrlice - Rebešovice. Kasárenská část s autoparkem, sloužící 2. provoznímu praporu, je situována poblíž silnice (1. rota obsluha VS, 2. rota dislokována v Olomouci, 3. a 4. rota strážní a zabezpečovací). Na okraji obce byly současně zbudovány bytové jednotky pro vojáky z povolání. Celkem zde sloužilo kolem 400 VZS a 100 VZP, střídajících se ve službě na povrchu v 8 hod. směnách, v podzemí po 24 hodinách. Hotovostní směna na VS zajišťovala nepřetržité řízení a velení podřízeným raketovým a leteckým útvarům PVOS s prostorem působnosti prakticky po celé Moravě a Slovensku. Každý rok probíhala 3 čtrnáctidenní štábní cvičení.

Kasárenský blok Kasárenský areál
Kasárenský blok Kasárenský areál
Kulometná pevnůstka Autopark 2. provozního praporu (kasárenská část areálu)
Kulometná pevnůstka
u silnice směrem na Chrlice
(49°6'41.728"N, 16°38'42.168"E)
Garáže autoparku

SVS Rebešovice náležela vysílací střediska Otmarov (49°5'47.413"N, 16°40'57.253"E), Vinice (49°6'15.538"N, 16°38'50.526"E) a Sokolnice. Samotný objekt SVS neměl téměř žádná aktivní vysílací zařízení, veškerá komunikace probíhala přímo dálkovým komunikačním kabelem, anebo opět kabelovým vedením na zmiňovaná vysílací střediska.

Štábní budova poskytovala příslušníkům útvaru zázemí, byla zde kuchyňka pro ohřev stravy, důstojnická jídelna (zásobovaná z kuchyně v kasárenském bloku) a ARMA, sociální zařízení, společenská místnost, kanceláře velitele SVS, důstojníka výpočetní techniky, důstojníka služby a velitele zařízení A-3, spisovna a inspekční pokoje (často využívané v případě návštěv zástupců armád Varšavské smlouvy). Jižní část budovy sloužila jako přísně střežené pracoviště šifrantů.

Příjezdová komunikace k VS Zděná strážní budka u brány Pěšina od kasáren k objektu Branka ve dvojitém oplocení
Příjezdová komunikace
k objektu VS
Strážní budka Pěšina od kasáren k objektu Branka ve dvojitém oplocení
Strážní budka Vchod na pracoviště šifrantů Štábní budova Objekt vodárny
Strážní budka u branky
ke kasárnám. Stráž zde kontrolovala
propustky s razítky, dosvědčujícími po-
volení ke vstupu do jedn. částí objektu
Vchod do štábní budovy,
do šifrovacích prostorů (zde sloužily
jen praporčické hodnosti, vstup
měl povolen výlučně velitel SVS
Štábní budova Objekt vodárny
Sklad PHM Prefabrikovaná kulometná pevnůstka Prostranství nad objektem SVS Stanoviště meteorologické služby
Sklad PHM
(s cisternovou nádrží 40 000 l), na při-
lehlém prostranství byly často přistave-
ny maringotky pro VZP při cvičeních
Prefabrikovaná kulometná
pevnůstka začleněná do protitankové-
ho valu na perimetru, s výstřelem na
otevřené pole směrem k dálnici JV
Prostranství nad objektem SVS
Zde stála maringotka jakožto "hotovost-
ní místnost" pro operátory A-3, vpravo
při opl. areálu je navršen protit. val
Stanoviště
meteorologické služby
Meteorologická budka Strážnice pro ostrahu areálu Komín sání filtroventilace Úkryt živé síly, typ ÚO-3
Meteorologická budka
pro každodenní sledování základ-
ních charakteristik průběhu počasí
Strážnice
v severovýchodní části areálu
Komín sání filtroventilace,
na stropnici objektu
Úkryt ÚO-3,
úkryt pro obsluhu vidové hlásky, stožár
s pozorovacím stanovištěm stával
bezprostředně vedle objektu
Vstupní chodbička úkrytu, následují protilakové dveře a protiplynové gumotextilní dveře Interiér úkrytu Garáže spojovací techniky
Úkryt ÚO-3 Interiér úkrytu
V tomto starším typu úkrytu jsou jako
protitlaková použita gumotextilní
vrátka (po sovětském vzoru)
Garáže spojovací techniky
(zde stály 3 radiotechnické vozy výjezdního družstva k zabezpečení spojení),
vedle stojí strážnice, z níž vede jeden ze dvou vstupů na SVS

Strážnice při vstupu na SVS Hlavní pěchotní vstup na sloučené VS
Strážnice při zadním vstupu
na SVS
Hlavní pěchotní vstup na SVS
(vlevo původní před přestavbou, poz-
ději zaslepený, a vpravo vstup vybudo-
vaný po přístavbě v roce 1972,
již s protiplynovou předsíní)

Vlastní objekt podpovrchového zodolněného SVS je jednopatrové železobetonové monolitické konstrukce, zpevněné nosnými pilíři 50x50 cm. Objekt byly vybudován roku 1957 v místě sníženiny po bývalé pískovně. Nadloží tvoří cca 90 cm zeminy. Roku 1972 bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci objektu, během níž byl přistavěn celý nový sál (jižní část objektu), dimenzovaný pro společné obsazení štábem divize a radiotechnické brigády (z VZS sem měli přístup jen značkaři, operátoři A-3 a vyčítači, jinak důstojníci od hodnosti npor. výše). Ve staré části objektu zůstaly vysílačky, prostředky spojení a technické zázemí (většina VZS, praporčíci a rotmistři). Při rekonstrukci bylo také obnoveno FVZ, k dodržení směrných norem pro výměnu vzduchu byl dodán nový ventilátor i kolona filtrů. Z důvodu provozu výpočetní techniky byla přistavěna i strojovna chlazení. Agregát zůstal i po přestavbě původní, zn. ŠKODA, o výkonu 160 kW, s automatickým startem do 20 sekund po výpadku proudu ze sítě.

ÚVS PVOS Mladá Boleslav - ilustrační snímek - pracoviště SOD ÚVS PVOS Mladá Boleslav - ilustrační snímek - činnost planšetistů

Ilustrační snímky operačního sálu z ústředního VS PVOS
v Praze. Do St. Boleslavi se ÚVS přesunulo po dostavění
zodolněného objektu začátkem 80. let.
Tyto sály v Praze pak byly využívány při výlukách ve St. Boleslavi

Vlastní sál o rozměrech 19x9,5 metru byl rozdělen dřevoplexisklovou příčkou na část pro štáb 2.. dPVOS ("sál bojového velení"): náčelník směny (SOD) SBV, starší letovod - zástupce NS, letovodi, starší důstojník PLRV, starší důstojník - zpravodajec, spojovací náčelník, jejich zástupci, kresliči - planšetisté, technici, další personál a část pro štáb 2.. radiotechnické brigády ("průzkumné a informační středisko"): náčelník směny PIS, směroví důstojníci na podřízené útvary, kresliči - planšetisté, operátoři ASV (vojáci základní služby), náčelník ASV (automatizovaného systému velení).

Příslušníci 2. dPVOS a 2. rtb však obsazovali SVS jen v případě vyhlášení PoSy (5 stupňů pohotovosti vzestupně), za normálních podmínek HoSy (hotovostního systému) celé SVS obsluhovali příslušníci 2. provozního praporu Rebešovice (krom příslušníků obsluhy A-3, kteří byli vždy přímo podřízeni štábu divize). Hotovostní směnu tvořili na SBV 4 důstojníci, důstojník A-3 s pěti vojáky, 3 až 4 značkaři. Na PIS byli též asi 4 důstojníci a asi 15 značkařů a odčítačů. Dále spojovací a radiovou ústřednu obsazovali další 3 VZS. Celkem hotovostní směna čítala přibližně 40-60 osob.

Využíváno bylo zařízení pro sledování a vyhodnocování vzdušné situace Almaz A-3 (typ pro stupeň divize, krycí označení "diamant", druhá instalace A-3 byla na SVS 3. divize PVOS v Žatci, ve Větrušicích). Nadřízené zařízení A-2 bylo umístěno na ÚVS PVOS ve Staré Boleslavi.

Almaz A-3

A-3 byl systém sovětské provenience ke sledování, vyhodnocování a předávání informací o působení PLRV a stíhacího letectva proti nepřátelským cílům. Jednalo se o plně modulární počítač, složený z jednotlivých zásuvných karet - pakliže došlo k poruše, bylo tedy možné jednoduše vadný kus vyměnit bez nutnosti přerušení bojové činnosti. Opravy řešili výhradně pověření důstojníci štábu 2. dPVOS. Technické výkresy byly k dispozici v trezorových skříních v technické místnosti A-3, případné neopravitelné moduly se před odepsáním důkladně mechanicky likvidovaly. Vojáci, přicházející do styku s tímto zařízením, byli zvláště prověřováni VKR, též výcvik probíhal za zpřísněných opatření, dokonce bez možnosti jakýchkoliv vlastních poznámek.

Systém odesílal zprávy běžně po jednom ze dvou kanálů (jeden záložní). Standardně bylo využíváno dálkového kabelu, v případě jeho výpadku se přecházelo na šifrované radiové spojení. Službu konající důstojník A-3 pak z technické místnosti A-3 volal na šifrovací oddělení na štábní budově, byl přepojen bezpečnou linkou na ÚVS ve Staré Boleslavi. SVS 2. dPVOS: Jméno, hodnost, "Přecházíme na rádio". ÚVS PVOS: "Přijal", jméno, hodnost, čas.

Operátor A-3 zadával informace na operátorském pultu. Posílalo se 8 typů kódogramů - zpráv, podle druhu sdělované informace (operátoři na PIS čísla 1-4, na SBV čísla 5-8):

Kódogram 1 - poloha cíle podle čtverců na planžetu (v běžném mírovém provozu intenzita vedení kolem 1 cíle za 2 minuty)
Kódogram 2 - směr cíle a jeho výška
Kódogram 3 - případná informace o skupinovém cíli (pokud se ve čtverci nacházelo více společně koordinujících cílů) - počet cílů ve skupině
Kódogram 4 - neznámo
Kódogram 5 -  počet hotovostních prostředků PLRV a SL na daný den
Kódogram 6 - působení prostředků PLRV či SL (střelba raket, vzlety a přistání stíhačů)
Kódogram 7 - neznámo
Kódogram 8 - počet jaderných úderů ve svěřeném území působení

Pult operátora A-3Pult operátora byl řešen jednoduše - po startu systému a signalizaci stavu připravenosti systému se zvolil typ kódogramu, operátor napsal konkrétní zprávu a potvrdil odeslání tlačítkem "vydat". Oprava zprávy se prováděla smazáním celé zprávy též tlačítkem na klávesnici. Odeslání zprávy trvalo 1 vteřinu, během níž byl systém zaneprázdněn (při přenosu rádiem i déle).

Zacvičený operátor A-3 na PIS musel zvládat "vést" 7 - 8 cílů v kódogramu 1 a 2 za 2 minuty (při mírovém provozu, u nemanévrujících civilních letadel s konstantním výškou a směrem s kódogramem jen 1 se zvládalo běžně 15 - 17 strojů za 2 minuty). Směna operátorů na PIS v plném počtu (4 a jeden v záloze) A-3 tak zvládala "vést" 30 - 45 manévrujících cílů najednou. Což na jednoho operátora činí úctyhodných 24 zpráv délky 8 znaků za 120 sekund (11 až 12 cílů na operátora). Napsání jedné zprávy obnášelo odečtení polohy cíle z planšetu (na nějž informace z druhé strany kreslil značkař dle výstupů z radiolokátoru), vlastní napsání zprávy znaky 0-9, odeslání, a hlavně zaručení absolutní správnosti zprávy. V sále SBV u zbylých 2 operátorů A-3 nebyl tolik kladen důraz na rychlost odeslání informace, jako na správnost. Jeden z operátorů A-3 na SBV měl za úkol také kreslit tabuli letectva, odesílat zprávy o startech a přistáních, měnil na tabulích jména stíhačů, měl na starosti obsluhu telegrafu, pakliže bylo třeba.

Pakliže si operátoři nebyli jistí správností zprávy obdržené od nadřízeného stupně (v případě výpadků při provozu přes rádiové spojení), bylo možné informace zpětně ověřit pomocí telegrafu, který na vyžádání od nadřízeného stupně obdržel kopii předešlé zprávy z A-3 pro kontrolu signálu.

Odeslané zprávy odcházely kabelem od pultu operátora na technickou místnost A-3 do skříní určených ke zpracování a odesílání signálu.

V jedné 24 hodinové směně v podzemí operátoři A-3 sloužili po 8 hodinách, avšak nepřetržitě maximálně 2 hodiny (teoreticky, v hierarchii VZS byla praxe často jiná - nejmladší ročník často sloužil několikanásobně více). Na PIS museli být operátoři v činnosti stále, kvůli vedení cílů, na SBV v míru jen na vyžádání staršího operačního důstojníka (SOD). Po 24 hodinách služby měl operátor nárok na oddych 1 den na rotě a další den hotovosti (5 minutová, 2 hodinová nebo 8 hodinová).

Údržba systému byla prováděna vždy jednou ročně v září po dva týdny, stroj se rozebral na moduly, jež se testovaly a čistily od prachu a vazelíny. Jednou se dokonce stropem protahovaly nové kabely k operátorům na SBV, protože je přehryzali potkani.

Bojová pohotovost

Svitava 75byla důstojníkům štábu vyhlašována od konce 70. let pomocí pagerového systému Svitava 75 (výrobce TESLA Orava).

Zařízení fungovalo velmi jednoduše: po zaznění pronikavého zvukového signálu četl radista řadu dvoumístných čísel kódujících událost, která byla vyhlášena, a tím pádem, koho se poplach konkrétně týká. V podstatě tedy šlo o rádiový přijímač, který se aktivoval signálem. Též byly ve stanovený čas prováděny kontrolní relace, aby bylo možné zjistit, jestli se pager nachází v oblasti umožňující příjem informace. Pokud v místě signál nebyl, musel důstojník držící pohotovost sedět u telefonu.

Pagery se používaly na stupních velení brigády a výše.

Na konci 80. let byl objekt i přes rekonstrukci koncepčně zastaralý a nevyhovující pro ochranu proti ZHN především kvůli nízké stavební odolnosti.

Kancelář dozorčího objektu Skříňka na klíče Prostup ve stropě VS sloužil k instalaci rozměrného vybavení Znak PVOS ČSSR
Kancelář dozorčího objektu
ve strážnici nad SVS
Skříňka na klíče Ze strážnice bylo možné,
po odstranění prefabrikátů, kladkostro-
jem do podzemí spouštět rozměrné
části vybavení a výpočetní techniky
Znak PVOS ČSSR
na schodišti ze strážnice dolů do SVS
Vchod na VS ze strážnice schodištěm Pohled ke schodišti Centrální spojovací chodba Jeden z několika šachtových nouzových výlezů
Vchod na VS ze strážnice Pohled ke schodišti
do strážnice (vchod hradí
silnostěnná vrata ŽDV-16)
Centrální spojovací chodba Jeden z několika šachtových
nouzových výlezů
Rozvody vzduchotechniky Centrální spojovací chodba Centrální spojovací chodba Protitlakové dveře v ústí hlavního pěchotního vstupu na SVS
Rozvody vzduchotechniky
v jedné z pracovních místností
Centrální spojovací chodba
(pohled napříč celým objektem)
Centrální spojovací chodba
(v úseku vedle SBV)
Protitlakové dveře
u pěchotního vstupu
Ústřední kotelna Rozvodna vysokého napětí Ovládací skříň v rozvodně Ventilátor
Ústřední kotelna Rozvodna VN Ovládací skříň v rozvodně Ventilátor
(zn. Janka Radotín n.p.)
Kolona prachových filtrů v prachové komoře Výfuk ventilace Dieselagregát ŠKODA 160 kW Provozní palivová nádrž
Kolona prachových filtrů
typu FP-100 (rovněž zavěšeny na
řetězech ze stropu, kvůli vyšší
odolnosti proti tlakové vlně)
Výfuk ventilace
(těžký uzávěr s kovovou membránou
proti tlakové vlně)
Dieselagregát ŠKODA
(do strojovny byl instalován spuštěním
 po odstranění stropních prefabrikátů)
Provozní palivová nádrž
Zařízení strojovny agregátu Nabíječka akumulátorů Dieselagregát ŠKODA Ventilátorovna
Zařízení strojovny agregátu
(pootevřené dveře odhalují
probouratelný nouzový východ)
Nabíječka
startovacích akumulátorů
Dieselagregát ŠKODA Ventilátorovna
Strojovna chladícího zařízení Průchod ze starší do modernější části SVS, na VS 2. rtb Sociální zařízení
Strojovna chladícího zařízení Průchod do modernější části
na VS 2. rtb
Sociální zařízení
Prostory VS 2. rtb Nouzový výlez Filtroventilační zařízení, instalované po rekonstrukci a rozšíření v roce 1972 Filtroventilační zařízení, instalované po rekonstrukci a rozšíření v roce 1972
Prostory VS 2. rtb I odtud vede několik
nouzových výlezů
Doplňující FVZ,
instalované po dostavbě roku 1972
Doplňující FVZ,
instalované po dostavbě roku 1972
Zavěšené osvětlení Místnost pro magnetofony Pracoviště stálého operačního důstojníka (SOD) v sálu bojového velení
Zavěšené osvětlení Místnost pro magnetofony
(později technická místnost pro A-3)
Sál bojového velení
(plexisklové příčky byly již zničeny)
Prosvěcovací reflektor v SBV Skříň na dokumenty Skříňka Pohled sálem ke vstupní části
Prosvěcovací reflektor v SBV Skříň na dokumenty Skříňka Pohled sálem ke vstupní části
Pracoviště stálého operačního důstojníka (SOD) v sálu bojového velení Sál bojového velení Sál bojového velení
Zničený pult SOD
(stálého operačního důstojníka)
Sál bojového velení
(SBV)
Pracoviště důstojníků v SBV

V říjnu 1991 došlo v rámci vytvoření tzv. "integrovaného druhu ozbrojených sil" (tj. sloučení PVOS, PVOPV a VL) k zařazení útvarů protivzdušné obrany pozemních vojsk do organizace svazku a jeho přejmenování na 2. divizi PVO. Koncem roku 1993 přešly jeho útvary do bezprostřední podřízenosti nově vytvořeného 4. sboru PVO nebo byly zrušeny. Velitelství 2. divize PVO zaniklo dnem 1. 3. 1994, rušení SVS v Rebešovicích probíhalo ještě do poloviny 90. let.

Moravské zemské muzeum v Brně nabylo objekt na podzim 1999, po radikálních opravách a stavebních úpravách v prostoru kasáren 2. ppr zde došlo ke zřízení nových muzejních depozitářů.

zdroje: - diskuse SVS 2.d PVOS a 2.rtb Brno - Rebešovice
- Vojenstvi.cz
- p. Petr Krejčiřík, dlouholetý správce objektu
- pan Peter Poliak
- pan Otakar Zelenka, Ml. Boleslav
- A-report

autor: Petr Kunc

Původní článek ze 4. ledna 2008
byl naposledy upravován 7. ledna 2008

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011