Poválečné fortifikace\Nezařazené vojenské objekty\Polní opevňování v rámci ČSLA

Polní fortifikace a mobilní úkryty ČSLA

Provedení polního opevnění Automobil Praga V3S v maskovaném zodolněném zákopu
Provedení polního opevnění Automobil Praga V3S
v maskovaném zodolněném zákopu

Téma ženijních mobilních pracovních úkrytů nepatří k příliš probádaným stránkám historie ČSLA. Zhruba od 80. let byla však takovémuto zodolňování polních uskupení pozemního vojska věnována velká pozornost a setrvalý trend lze vysledovat dodnes v mnoha moderních armádách po celém světě. K úvodu do problematiky přinášíme snímky polního opevnění a popisy včleněných úkrytů řad USU, PÚ-68 a ÚP-82.

Pracovní úkryt USU
Pracovní úkryt USU

Ženijní tabulky například pro univerzální skládací úkryt (USU) udávají kapacitu 10 ležících osob, je-li objekt využit jako odpočinkový, nebo 30 osob sedících, včetně obsluhy filtroventilačního zařízení, plní-li funkci pohotovostní. Konstrukce USU zabudovaného ve dřevozemním zákopu by měla odolat přetlaku tlakové vlny do síly 0,1 MPa či výbuchu 155 mm dělostřeleckého granátu do vzdálenosti 3,5 metru od stěny. Zároveň úkryt zmírňuje účinky pronikavé radiace a neutronového záření a chrání před intenzivním zářením ve viditelném spektru.

Převozný pracovní úkryt PÚ-68 je určen pro zabezpečení nepřetržité činnosti 5 příslušníků na úrovni štábu. Hmotnost úkrytu je 5,3 t, hrubá kubatura výkopu pro umístění úkrytu činí 28 m3 zeminy. Tvoří jeden komplet s přepravním automobilem Tatra T-138 VN (vozidlo má zabudován zdroj tlakového oleje pro hydraulický systém úkrytu). K instalaci je třeba automobilního jeřábu (AV-8) a buldozeru (DOK), do připraveného výkopu se úkryt umisťuje a maskuje zhruba 45 - 60 minut. Úkryt je možné ze záhozu snadno znovu vyzvednout pomocí čtyř hydraulických zvedáků a znovu naložit (časová norma do 30 minut). Úkryt umožňuje přežití v 72 hodinové úplné izolaci.

Úkrytové pracoviště UP-73
Úkrytové pracoviště UP-73
nikdy nepřekročilo stádium zkoušek

Úkrytové pracoviště UP-82 navázalo na prototypový projekt UP-73. Slouží jako mobilní, lehce maskovatelné, částečně zodolněné velitelské stanoviště. Kapacita při použití jakožto pracovního úkrytu činí 4 osoby, jako pohotovostní může úkryt posloužit až 20 osobám. Účinná výplň dvojitých stěn pomáhá tlumit pronikavé radiační záření, odolnost objektu je možné dále zvýšit uložením do připraveného okopu, opatřením kamennou rovnaninou a přehrnutím zemním záhozem. Transport byl zajištěn na speciálně upraveném kontejnerovém nákladním automobilu Tatra T-815 VP 14 36 265 8x8.1 s lehkou pancéřovou kabinou řidiče a čelní radlicí BZT-813/815 k zahrnutí úkrytu v místě určení (vlastní přípravu okopu a úpravy okolí měly zajistit ženijní mechanismy řady UDS na podvozcích Tatra, případně vyvíjený pancéřovaný UOS-155 a v lehčích zeminách i radlice na automobilech, případně VT-55/72). Celková hmotnost kompletu činí 36 t. Samotný úkryt má šířku 2,7 metru. Součástí jsou dvě protiplynové odmořovací předsíně (u každého z protilehlých vstupů) a pracovní místnost (s prosvětlovacími mapovými stoly), filtroventilační zařízení, elektrocentrála a nádrž na pitnou vodu, čímž celý mobilní úkryt tvoří samostatnou funkční jednotku. V běžném použití bylo navrhováno řetězení více úkrytových pracovišť do komplexů, spojených pomocí chodbiček s rozbočkami. I po zahrnutí, v případě nutnosti opětovného přesunu, bylo možné po odpojení chodbiček úkryt hydraulicky na integrovaných stojnách vysunout ze záhozu a znovu naložit na transportní automobil. Sériově byla vyrobena jedna sada o dvaceti úkrytech, včetně několika transportních vozidel.

Úkryt UP-82 na vozidle T-815 VP 14 36 265 8x8.1 Úkryt UP-82 Úkryt UP-82

T-815 VP 14 36 265 8x8.1
Automobil pro dopravu úkrytu UP-82
na místo určení - osazení v okopu,
včetně možnosti dalšího transportu

Úkryt UP-82
(na stropnici jsou dobře znatelné
hydraulické zvedáky)

Úkryt UP-82
jednotlivě v zemním okopu
bez záhozu

S použitím UP-82 se počítalo většinou v navzájem propojených skupinách, v rámci polního VS frontu. Polní VS by bylo vytvořeno na předem v operačním plánu ČSLA určeném a zvláště přísně utajovaném místě napojeném na zpevněné komunikace, po zaujetí operační sestavy vojsk frontu (tato situace by nastala v případě plnění operačního úkolu - přikrytí státní hranice, vedení obranné operace či vedení útočné operace). Na polní VS by se přesouval štáb velitelství frontu z původního zodolněného VS. Polní VS byla dle bezpečnostních požadavků a požadavků ochrany proti ZHN rozptýlena na ploše 12-15 km čtverečních. Takováto polní postavení byla vytipována variantně na několika místech a částečně připravována již v době míru, ovšem vždy dobře utajována, bez zvláštních, demaskujících prvků. Tuto koncepci vysoce mobilních (a tedy velmi těžko lokalizovatelných a zasažitelných) VS nejvyšších stupňů velení umožnil právě vývoj a zavádění mobilních úkrytových pracovišť ČSLA.

Čelní stěna UP-82 Čelní stěna úkrytu s prostupy pro kabely a vzduchotechniku Vstupní část s oválnou obrubou k upevnění spojovací chodbičky Na obloukové stropnici jsou znatelné hydraulické zvedáky

Úkryt ÚP-82 ve výzbroji AČR
ve VVP Hradiště

zdroje: - Doležel, L., Kroupa, L.: ŽENIJNÍ VOJSKO: HISTORIE A SOUČASNOST.
  Praha, MO ČR – Avis, 2003
- pan Hynek Obroučka
- foto pan Jan Paliga

autor: Petr Kunc

Původní článek z 26. prosince 2006
byl naposledy upravován 5. března 2008

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011