Poválečné fortifikace\Nezařazené vojenské objekty\Divizní velitelské stanoviště nedaleko Čáslavi

Záložní podzemní velitelské stanoviště divize

GPS souřadnice objektu:

49°53'51.4"N,15°24'18.26"E

Terénní průzkum:

20. listopadu '05, Kunc, J. Jurčík

Fotodokumentace:

20. listopadu '05, Petr Kunc

Vojenský objekt, jenž leží v daných souřadnicích přibližně 1,5 kilometru jihovýchodně od centra města Čáslavi, patřil 34. stíhací - bombardovací letecké divizi (VÚ 3452 Čáslav). Jedná se o typizovaný podpovrchový pracovní úkryt osob, částečně zapuštěný pod úrovní okolního terénu. Identické objekty lze nalézt roztroušené po celé republice, byly budovány v průběhu 70. let jako bojová stanoviště štábu vyšších jednotek (divize, letecký pluk). Menšina z nich je dosud aktivně využívána, jiné zůstaly zakonzervovány ve stavu bojové připravenosti, ale většina již byla deaktivována a ponechána vlastnímu osudu, tak jako zde, v Čáslavi. Dnes již silně poškozený a těžko využitelný areál tvoří patky po komunikačním sloupu (na němž byly umístěny antény VKV radiostanic), vrtaná studna, jedno zodolněné kryté stání pro přívěs s elektrocentrálou a montovaná správní budova, z níž po nedávném požáru zbyl jen suterén (skladovací prostory a garáž), ze kterého se vstupuje do vlastního podpovrchového úkrytu. Pro orientaci v  textu, který blíže popisuje interiéry objektu, by čtenáři mohl dobře posloužit následující náčrt.

Orientační výřez z mapy Letecký snímek Plán objektu
Výřez mapy 1:50 000
KČT 43 - Střední Posázaví.
Zakreslena přibližná pozice VS
(mapa má severní orientaci)
Ortofotomapa
Vyznačeno je oplocení areálu
a poloha podzemního úkrytu.
Mapa má severní orientaci
Náčrt půdorysu a řezu objektu

Tak tedy vcházíme do vlhka a temnoty podzemí. Uzávěrami hlavního vchodu, jenž přímo ústí do velitelského sálu, jsou dvoje pancéřová silnostěnná vrata (z nichž v pořadí druhá jsou uzavřená permanentně čtveřicí šroubů, sloužila totiž pouze k instalaci rozměrných zařízení), mezi nimiž je prostor, ze kterého odbočuje pravá postranní chodba, dvakrát hrazená pancéřovými vrátky. Podél této chodby souběžné s hlavním sálem se vpravo nachází dohromady pětice kobek - kanceláří. 

Od vchodu je jejich pořadí následující: První dvě kanceláře nám jsou svým účelem neznámé, dále Radiotechnické zabezpečení, Speciální spojení, Kancelář velitele a náčelníka štábu. Do každé ze strohých místností uzavíratelných plechovými dveřmi ŽDV-9 ústí výduch kolektivní ventilace, každá obsahovala mimo jiné nástěnný držák pro mapu a nástěnku.

Zhruba v polovině délky chodby do ní ústí bojový vchod, který důkladně odděluje posádku úkrytu od vnější atmosféry nejprve plechovými dveřmi s mříží a poté po několika schodech dvojicí protitlakových dveří ŽDV-2 a vrátky ŽDV-6/I, tvořících dvě protiplynové předsíně, za nimiž následuje místnost pro očistu.

V případě bojového poplachu by k přístupu z a do úkrytu sloužil právě tento vchod, uzpůsobený k odmoření vstupujících osob.

Z místnosti pro očistu vycházejí dvě oddělené chodbičky, jedna slouží bojovému vchodu, a z druhé z nich se vstupuje do takzvané prachové komory (filtrovny), kde se kupodivu bez větší újmy dochovaly nejen bojové chemické filtry, ale i veškeré rozvody, které sem vedou z vedlejší ventilátorovny. To je při cestě dál chodbou hned následující místnost v pořadí. Dochoval se tu kompletní ventilátor vyrobený podnikem Janka n.p. Radotín roku 1972, schopný ve stavu bojové činnosti vyměnit až 1000 m3 vzduchu za hodinu.

Jak již bylo řečeno, klimatizace jednotlivých místností je řešena jako kolektivní, bez oddělených rozvodů vzduchu. Vzduch z vnější atmosféry byl do objektu nasáván dvojicí komínů nad technologickou částí úkrytu, jimiž proudil do místnosti sání ventilace. Tato místnost byla hermeticky oddělena od zbytku úkrytu. Nacházelo se zde zařízení, dvěma větráky nasávající čerstvý vzduch z místnosti, který dle režimu (mírového či bojového) pokračoval do prostoru nad kancelářemi a do hlavního sálu buď přímo, nebo přes bojové filtry.

Pokračujme do technologické části úkrytu. Přes dílnu vstupujeme do zdevastované elektrorozvodny silnoproudu spolu s ovládáním filtroventilace, dále se nachází rozměrná nádrž na pitnou vodu a zařízení pro její rozvod. Z elektrorozvodny je uzavíratelným průlezem přístupná místnost sání ventilace. Odtud nezbývá než se vrátit do chodby procházející za hlavním sálem. Postupně procházíme kolem záchodů s klasickým koloritem keramických střepů, míjíme umývárnu a průchod do hlavního velitelského sálu, napravo umývárnu a odpočívárnu, až na konci narazíme na dveře ŽDV-2 uzavírající asi tři metry vysokou šachtu nouzového východu, směřující k povrchu, kde je ještě přehrazena pancéřovým poklopem. Zpět ke vstupním silnostěnným vratům se odtud dostáváme po levé straně hlavního sálu trojicí průchozích místností s otvory v podlaze sloužícími pro vedení kabeláže, jejichž ocelové překrytí však dávno odvál čas, což je ve tmě činí velmi nebezpečnými.

A nezbývá již nic jiného než navštívit vlastní sál, centrum dění v úkrytu. Interiér, oddělený od ostatních prostor spojovacími dveřmi, je proveden vestavbou do půlkulatého železobetonového skeletu. Tím bylo docíleno požadované odolnosti i dostatečného místa pro vzduchotechniku a spletité vedení kabelů elektroinstalace, jenž jsou všude kolem. Sál díky vestavbě z pohledového odhlučňovacího plechu a zelenému koberci na podlaze nepůsobí tak stísněně jako zbytek objektu. Z vnitřního vybavení zde už není téměř nic, kromě drobných písemností na podlaze, i prázdná vitrína již postrádá skleněnou tabuli k zapisování strategické situace na bojišti. Zmizela signální tabule s LED diodami pro kontrolu jednotlivých podřízených útvarů, pryč je i seznam radiotechnických hlásek a nástěnné držáky map. Dříve bývaly vprostřed hlavního sálu dva stoly pro dozorčího útvaru a pro pomocníka dozorčího útvaru, na nichž bylo mimo jiné instalováno přímé spojení na všechny podřízené útvary a na dozorčího nadřízeného útvaru. Spojení bylo zajištěno radioreléovým pojítkem typu RTL-11 "Šipka" s přenosem přímou viditelností (výrobce Tesla Hloubětín). Vnitřní vybavení doplňovaly též dvě VKV radiostanice.

Někdejší osádka přibližně pětadvaceti mužů (cca 10 důstojníků z povolání a 15 vojáků zákl. služby - vyškolených planšetistů) dnes může patrně vděčit jedině štěstí za to, že ke kritickému okamžiku, v němž by masivní petlice neprodyšně uzavřely hlavní vrata, a to nejspíše navždy, nikdy nedošlo...

Brána u vjezdu do areálu Otevřený úkryt pro automobilní techniku Tyto patky dříve držely anténní stožár Články tankového pásu z blízkého tankodromu
Hlavní brána do areálu
na příjezdové komunikaci
od silnice 38 Čáslav - Golčův Jeníkov
Zodolněné, dříve i zastřešené
venkovní stání pro připojení
mobilní elektrocentrály
Jedna z patek,
jež dříve držely anténní stožár
Články tankového pásu,
nalezené na nedalekém  tankodromu
Pohled na úkryt spolu se správní budovou ze severu Jižní pohled, patrný je boční vchod a nasávání ventilace Boční vchod Nasávání ventilace
Pohled na objekt ze severu,
vpravo bývala dřevěná vstupní
budova, jež shořela a dodnes
se dochoval pouze její suterén
Jižní partie,
boční vchod a nasávání ventilace
Boční (bojový) vchod
Vstupní chodba vede přes
odmořovací místnosti
Nasávání ventilačního systému
Pancéřový poklop nouzového výlezu Správní budova Správní budova Stropnice suterénu správní budovy
Nouzový východ
- výlez uzavřený pancéřovým
poklopem (známým z pozorovatelen
budovaných v padesátých letech)
Správní budova
pohledem
z přístupové asfaltové cesty
Tatáž budova,
vchodem do útrob krytu
jsou vrata nalevo. Vpravo v popředí
je betonová šachta studny
Zde stávala dřevěná nástavba,
což dokumentují i schody do suterénu
Schodiště, jež dříve spojovalo strážnici se vstupem do krytu Hlavní vstup do úkrytu Kostry regálů v jedné z místností skladů Vnější silnostěnná protitlaková vrata
Armáda se snažila
objekt zabezpečit,
ovšem bez úspěchu...
Suterén povrchového objektu
skrývá skladové prostory,
první chodba vlevo
směřuje do nitra úkrytu
Kostry regálů
v jedné z místností
Vnější protitlaková vrata
(r. v. 1975) ...
Průhled přes dvojici silnostěnných vrat do hlavního sálu Hlavní velitelský sál Pancéřová vrátka Chodba napravo od hlavního sálu se vstupy do jednotlivých kanceláří
... za nimi ještě jedna
a samostatný vstup do chodby
souběžné s hlavním sálem
Hlavní velitelský sál Pancéřová vrátka
do boční části
Chodba za pancéřovými dveřmi
s odbočkami do...
Interiér jedné z mnoha kanceláří Výduch společné ventilace A další zdevastované místnosti... Denní světlo prosvítá přes několikanásobný uzávěr bočního vchodu
... jednotlivých kanceláří Výduch společné ventilace,
umístěné ve stropě,
ústí do každé z místností
A další místnosti... Bojový vchod
hradí dvoje protitlaková a troje
plynotěsná vrátka, mezi nimiž jsou
místnosti pro chemickou očistu
Místnost filtrovny Ve filtrovně jsou dosud filtry i potrubí ventilace Zátiší s elektrorozvodem aneb "nikoli již na východ" Zadní chodba propojujích provozní prostory, na konci dvířka nouzového východu
Filtrovna Dosud zachovalé zařízení
ve filtrovně,
a to včetně chemických filtrů
Zátiší s elektrorozvodem Chodba,
směřující do provozních prostor.
Dvířka ŽDV-2 úplně na konci směřují
do nouzového výlezu
Zbytky sociálního zařízení Vrátka nouzového výlezu Šachta nouzového výlezu Místnost s rozvodem vody, do níž též ústí nádrž na vodu
Sociální zařízení Za protitlakovými vrátky ŽDV-2
směřuje vzhůru k povrchu...
... nouzový výlez Místnost
se zařízením pro rozvod vody.
Otvorem vprostřed je propojena
nádrž na vodu
Vodní čerpadlo Místnost s ventilačním zařízením Takřka nedotčené zařízení ventilátorovny Výduch ventilátoru
Vodní čerpadlo Ventilátorovna Téměř nedotčená
vzduchotechnika
Výduch ventilátoru
(1000 m3 vzduchu za hodinu)
s elektrickým tělesem
pro ohřev vzduchu
Výrobní štítek ventilátoru: Výrobce Janka n.p., 1978 Potrubí vedoucí od ventilátoru do filtrovny Průhled hlavním sálem ke vchodu Centrální elektrorozvodna
Výrobní štítek ventilátoru Potrubí propojující
záložní ventilátor
s filtry
Průhled hlavním sálem
ke vchodu,
kam již dosahuje denní světlo
Hlavní elektrorozvodna
Ovládací panel ventilátoru A další chodby... A jiné průlezy... Vyrabované elektrorozvody
Ovládací panel větrání A další chodby... ... průlezy...
(zde hermeticky uzavíratelný
průlez do místnosti sání ventilace)
... a elektrorozvody
telefonní ústředny
Přítlačné klíny neprodyšně stiskly těsnící pryže vnějších vrat...
Dnes už těžko hádat,
co by nastalo, kdyby se vchodová
vrata uzavřela, již ne cvičně...

autor: Petr Kunc

Původní článek z 20. listopadu 2005
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011