Poválečné fortifikace\Nezařazené vojenské objekty\122. raketová brigáda SA v Hranicích na Moravě

Komplex 9K76B Temp-S v Hranicích na Moravě

Komplex krátkého doletu 9K76B Temp-S (operačně - taktický komplex kratšího dosahu, v ČSSR často zván jako OTR-22, kód NATO SS-12M "Scaleboard B", případně SS-22) byl do pravidelné služby v Sovětské armádě zařazen roku 1979. Představuje modernizovanou variantu 9K76 Temp (OTR-22, SS-12, SS-12A, dolet 800 km) o doletu 900 km, s možností využití tříštivo-trhavé, chemické "Tuman-2" či 500 kt jaderné hlavice typ 910. Jedná se o vysoce mobilní prostředek, hlavními komponenty komplexu jsou tato vozidla:

9П120 (9P120)
(boční pohled)
odpalovací zařízení (OZ) na podvozku MAZ-543A (8x8)

délka: 11,49 m
šířka: 3,05 m
výška: 3,45 m
hmotnost: 30,8 t

9T215 transportní vozidlo pro převážení raket (na podvozku MAZ-543A)
9T219 transportní vozidlo pro transport bojových bloků v tepelně izolovaném kontejneru
(na podvozku MAZ-543A)
9M76 dvoustupňová raketa na tuhé palivo s inerciálním systémem navedení na cíl, vybavená orientovanou gyroskopickou základnou. Během transportu se nachází v odolném izotermickém kontejneru. Raketa vybavená jadernou bojovou hlavicí nese označení 9M76B

dolet: 900 km
startovací hmotnost: 9700 kg
celková délka: 12,4 m
maximální průměr obou stupňů: 1,01 m
účinnost jaderné nálože: 500 (1000) kt
hmotnost hlavice 526 kg,
přesnost střelby: 200-370 m (střední kruhová odchylka 370 metrů)

MIP vozidlo pro prověrky rakety a OZ, taktéž používané k zavedení letového programu do rakety
(kabinová nástavba na podvozku URAL-4320)
15T118 automobil zabezpečení bojové pohotovosti (zázemí pro příslušníky posádek, mobilní VS baterie), kabina na podvozku MAZ-543A (8x8)
9T35 obslužný jeřáb na podvozku URAL (sloužil k jemné manipulaci s raketou při tzv. "stykovce")
KC-5571
(boční pohled)
jeřáb na podvozku MAZ-543A (8x8), nosnost 25 tun (sloužil k překládání raket z transportního vozidla na vozidlo OZ)
URAL-4320
(zimní kamufláž)
(letní kamufláž)
nákladní automobil 6x6 (se speciální izoterm. nástavbou, sloužící k převozu bojových hlavic)
šířka: 2,5m
délka 7,63m
nosnost v terénu 6500 kg
korba (celokovová): šířka 2,33m, délka 3,89m

Mapa Evropy s vyznačením dostřelu raket komplexu 9K76B Temp-S
Mapa Evropy
s vyznačením dostřelu raket komplexu
9K76B Temp-S z jednotlivých dislo-
kací, mimo jiné i z Hranic na Moravě

122. raketová brigáda (číslo polní pošty 64 911) byla zformována v roce 1983 v dislokaci Emelčino (Ukrajina, Žitomirská oblast) a následně vyzbrojena raketovými komplety 9K76B Temp-S. V téže době, začátkem roku 1983, počali důstojníci Sovětské armády rekognoskovat jednotlivá kasárna v rámci posádky v Hranicích na Moravě. Následně v létě toho roku se musela z kasáren Jaslo vystěhovat 11. dělostřelecká základna ČSLA a zabezpečovací jednotky 331. těžké dělostřelecké brigády ČSLA (SkP, Ženijní strojní rota a Četa chemické obrany). Československé útvary byly nově umístěny do tehdejších kasáren Klementa Gotwalda, kde již předtím sídlilo jádro 331. tdb. Vojákům ČSLA bylo oficiálně oznámeno, že kasárna Jaslo jsou vystěhována z důvodů generální rekonstrukce, každý však tušil, že kasárna obsadí jednotky SA. Příslušníci 122. raketové brigády SA začali kasárna Jaslo obsazovat 24.12. 1983, asi kolem 04:00 hodin (velitelský sbor brigády podával nadřízeným stupňům hlášení o přesunech svých jednotek do Hranic n. M. prostřednictvím služby 331. tdb).

122. rb byla do Československa převelena v rámci tzv. "odvetného opatření", reagujícího na rozmístění raket Pershing 2 a 572 kusů střel s plochou dráhou letu na území evropských států NATO (NSR, Velká Británie, Belgie, Nizozemí a Itálie). Útvar nebyl součástí Střední skupiny sovětských vojsk (CGV) a podléhal přímo staršímu představiteli hlavního velitele spojených ozbrojených sil Varšavské smlouvy při MNO ČSSR.

Brigáda byla organizována v obvyklém "tříbateriovém" systému s výzbrojí 24 odpalovacích zařízení 9P120, 39 raket 9M76 (z toho 13 cvičných a 26 bojových) a 15 přepravníků 9T215. V její podřízenosti byly 2 bojové oddíly, vyzbrojené bojovými nosiči a hlavicemi, a 1 oddíl výcvikový, se 6 OZ a 13 cvičnými raketami, zabezpečující přípravu mladších specialistů pro posádky bojových oddílů. Sovětská jednotka vystupovala v ČSSR jako raketová brigáda (se třemi podřízenými oddíly), avšak v rámci Sovětské armády byla považována za raketový pluk, organizačně členěný do tří dělostřeleckých praporů (tedy obdobně, jak bylo organizováno těžké dělostřelectvo ČSLA). Je možné, že brigáda by v případě válečného stavu skutečně přešla na organizaci pluku.

Organizační struktura 122. rb Hranice na Moravě (oddíl - startovní baterie - odpalovací zařízení)

Přitom obdobné dvě brigády 9K76B Temp-S situované v NDR fungovaly pouze jako "dvoubateriové" s jedním zvláštním oddílem (plukem), dislokovaným mimo brigádu. Zdroje informací posádek v bývalé NDR (2) uvádějí počty jedné brigády okolo 800-850 vojáků. V této sestavě měla brigáda za úkol odpálit všech dvanáct raket (tento počet odpovídá pouze NDR) a pouze za příznivých taktických podmínek provést druhé odpálení v v rámci prvního jaderného útoku. Ačkoliv byl komplex mobilní, byl určen jen pro prvních několik desítek minut vedení jaderné války. Brigáda mohla mít až 500 automobilů speciálního i normálního určení. Ve vlastní startovací baterii bylo přibližně 100 vojáků, jedna startovací četa (nebo také startovací oddělení) pak měla 27 lidí

GPS souřadnice objektu:
49°33'44.2"N,17°44'37.94"E

Terénní průzkum:

2005, Anton

Fotodokumentace:

2005, Anton

Ortofotomapa kasáren Jaslo (Hranice na Moravě) Orotofotomapa kasáren Jaslo Plán kasáren Jaslo (Hranice na Moravě), stav v 80. letech
Ortofotomapa kasáren Jaslo
v Hranicích na Moravě, promítnut je
zákres budov dle materiálů CIA (1)
Orotofotomapa kasáren Jaslo
se zákresem stráží, vyznačen
je také původní rozsah areálu
a rozšíření, jež provedla SA
Plán kasáren Jaslo
zobrazuje situaci z doby,
kdy objekty využívala 122. rb

Brigáda byla oficiálně dislokována v Hranicích na Moravě v areálu kasáren Jaslo (vybudovaných  zpočátku 50. let).
Zodolněný skladovací úkryt - "Granit"
Zodolněný skladovací úkryt - "Granit"
(situovaný v oploceném areálu uvnitř kasáren Jaslo, Hranice na Moravě)

V areálu byl během roku 1984 vystavěn zodolněný sklad na bázi prefabrikovaného úkrytu zvaného "Granit". Před portálem úkrytu se nachází překládací rampa s visutým manipulačním jeřábem, objekt byl obehnán elektrickou signální stěnou a neprůhledným oplocením, šest vysokých stožárů tvořilo ochranu proti bleskům a nedaleko též stávala strážní věž. Zřejmě zde byla uchovávána část z celkového počtu bojových hlavic, spravovaných PTRB v Kozlově, anebo objekt sloužil jako záložní sklad. V době míru bylo v kasárnách Jaslo k dispozici 6 odpalovacích zařízení 9P120 včetně cvičných raket za účelem výcviku posádek. Rakety byly skladovány v hale číslo 18, OZ výcvikového oddílu byly odstaveny v blízké hale garáží. Obě budovy byly chráněné proti zasažení bleskem 20 metrů vysokými hromosvody a důkladným uzemněním.

Vstupní partie úkrytu "Granit" v kasárnách Jaslo v Hranicích na Moravě Vnitřní strana masivních dvoukřídlých vrat Vnitřní strana masivních dvoukřídlých vrat Vnitřní strana masivních dvoukřídlých vrat
Vstupní partie úkrytu "Granit",
zodolněný sklad jaderných hlavic
v kasárnách Jaslo
v Hranicích na Moravě
Vnitřní strana dvoukřídlých
vchodových vrat s malým pěchotním vstupem uprostřed
Bezprostředně za vchodem následuje předsíň Zařízení v hlavní části úkrytu Zařízení v hlavní části úkrytu Hlavní část tubusu úkrytu
Předsíň,
která je od skladové části tubusu
oddělena příčkou
Zařízení v hlavní části úkrytu Ovládací panel
elektrického oplocení
Hlavní místnost,
nyní již jen s fragmenty
původního vybavení,
včetně parního vytápění

Tři palebná postavení, PRTB ("podvižnaja raketo - těchničeskaja baza" neboli brigádní základna technického zabezpečení) spolu se zodolněným velitelským stanovištěm oddílu, který zrovna držel bojovou pohotovost, se nacházely ve VVP Libavá a byly budovány stavebními jednotkami ČSLA (útvary ženijních brigády, dokonce včetně nasazení vojenských vězňů) s maximální prioritou přibližně od roku 1984.

GPS souřadnice objektu:
49°36'38.02"N,17°32'32.17"E

Terénní průzkum:

1.6 '07, M. Korec, P. Janda

Fotodokumentace:

1.6 '07, M. Korec, P. Janda

Ortofotomapa PRTB Kozlov
Ortofotomapa PRTB Kozlov
 

PRTB (základna technického zabezpečení). PRTB ("podvižnaja raketo-těchničeskaja baza", základna technického zabezpečení, těžké dělostřelecké brigády ČSLA používaly k označení této jednotky termín PRTZ - pohyblivá raketo-technická základna) zabezpečovala kontroly a údržbu složitých technologií bojových hlavic a nosičů přidělených jednotlivým palebným bateriím. Nebyla organizační součástí 122. rb, ačkoliv při bojové činnosti s oddíly brigády velmi úzce spolupracovala. Nachází se na SV okraji obce Kozlov ve VVP Libavá, areál je rozdělen na část pro ubytování personálu a ostře střeženou skladovací část. Byly zde skladovány všechny bojové hlavice (krom hlavic zařazených do bojové pohotovosti v palpostech), které by odtud v případě potřeby byly silami PTRB rovněž distribuovány podle přesných plánů k jednotlivým oddílům.

Mapa VVP Libavá s vyznačením jednotlivých organizačních celků 122. raketové brigády
Přehledný plán VVP Libavá
s vyznačení oddílů a PTRB

Palebná postavení oddílu. V době míru byl vždy jeden ze dvou bojových oddílů pověřen bojovou pohotovostí. Každá ze tří baterií pohotovostního oddílu tak zaujala jedno z palebných postavení ve VVP Libavá (Zelený Kříž - postavení Jih, Stará Voda - postavení Sever, Přáslavice - postavení Západ). Z důvodu snadnějšího maskování jsou areály umístěny ve starším lesním porostu, stranou jakékoliv nežádoucí pozornosti. Přítomnost vojenského objektu signalizuje u silničních odboček pouze transformátor el. vedení. Z bezpečnostních důvodů jsou palebná postavení také mimo jakékoliv potenciální ohrožení při cvičných střelbách, není tedy divu, že jednotlivé palposty byly zbudovány spíše v okrajových částech výcvikového prostoru. Jednotlivé stavby palebného postavení jsou vždy typizované, avšak rozložení objektů v terénu se striktně řídí místními podmínkami. Na území VVP Libavá jsou palebná postavení umístěna na náhorních rovinách na výrazných elevacích. Pochodová osa při přesunech techniky z hranických kasáren Jaslo do VVP Libavá byla stanovena v trase Hranice - Partutovice - Lipná - Potštát a poté zaujetí přiděleného palebného postavení.

Areál palebného postavení je rozdělen na část týlovou, která leží u asfaltem zpevněné příjezdové komunikace, ovšem mimo oplocení vlastní bojové části. Týlová část poskytovala zázemí posádkám držícím pohotovost, byly zde dva zděné ubytovací bloky se světnicemi pro mužstvo včetně sociálního zařízení, kuchyň, jídelna, budova kotelny, nádrže na automobilní PHM, sklad materiálu. Důstojníci byli ubytováni v samostatné budově, s pokoji pro dvě osoby. Celková ubytovací kapacita týlového zabezpečení postačovala odhadem maximálně pro 100 osob.

Úkryt pro automobilní techniku - "Granit" (pro garážování OZ 9P120)
Úkryt pro automobilní techniku - "Granit"
(pro garážování OZ 9P120)

Bojová část palebného postavení byla po obvodu oplocena drátěným pletivem na betonových sloupcích. V tomto oploceném prostoru účelové komunikace spojují vždy 6 neprůjezdných zodolněných podpovrchových prefabrikovaných úkrytů typu "Granit" (ruské posádky tyto úkryty často prostě jmenují jako "angary") se šesti odpalovacími plochami. V úkrytech typu "Granit" byly garážovány odpalovací zařízení 9P120 a ostatní důležitá technika. Objekty jsou uzavíratelné těžkými neplynotěsnými pancéřovými vraty s malými vrátky pro vstup obsluhy ve spodní části, nouzový východ z objektu zcela chybí. Interiér objektu byl osvětlen elektrickými zářivkami, zajištěna byla ochrana protipožárními hlásiči a hromosvodem i částečná ventilace (zřejmě spíše pro usnadnění odvodu výfukových plynů z nastartovaných motorů nežli pro ochranu osob před BCHL). Objekty "Granit" byly v palpostu rozmístěny po dvojicích, buď dva vedle sebe podélně (Stará Voda, Přáslavice, osová vzdálenost mezi úkryty 70-75 m), anebo vjezdy navzájem proti sobě s mezilehlým vyasfaltovaným manipulačním prostorem (Zelený Kříž, vzdálenost portálů 60 m).

Úkryt pro automobilní techniku - "Granit" (pohotovostní sklad jaderných hlavic)
Úkryt pro automobilní techniku - "Granit"
(pohotovostní sklad jaderných hlavic)

V bojové části každého palebného postavení se dále nacházel prostor o rozměrech cca 100 x 150 metrů, oplocený 3 metry vysokou neprůhlednou betonovou stěnou a signální stěnou. Uvnitř tohoto prostoru, navíc na příjezdových cestách střeženého prefabrikovanými kulometnými pevnůstkami, byl vybudován průjezdný zodolněný prefabrikovaný skladovací úkryt, opět na bázi úkrytu "Granit", ovšem prodloužený na délku 35,5 metru. Taktéž byl vybaven masivními vraty, elektroinstalací, ventilací a navíc vodovodní přípojkou. Důkladně byla provedena ochrana proti blesku s 10 metrů vysokými anténami hromosvodů. V tomto úkrytu byly skladovány jaderné, chemické a tříštivo-trhavé bojové hlavice pro první i druhou salvu. Na těchto hlavicích byla prováděna údržba, příprava a seřizování přímo v tomto úkrytu, taktéž zde byla garážována automobilní technika nezbytná k odpálení rakety:

dva nákladní automobily URAL-4320 přeprava dvou bojových jaderných hlavic na korbě v izotermickém kontejneru
dva automobily GAZ-66 s nástavbou topopřipojovače. Topografové používali gyrokompasy „Gyroskop 9“ a později modernější 1G17 „Gyroskop 17“ k přesnému vytyčení budoucí odpalovací plochy, respektive úhlu potřebného k výpočtu směru střelby (pokud OZ vyjíždělo na střelbu mimo palpost, jako první vyjížděl právě topopřipojovač, aby místo odpálení správně zaměřil a tzv. "připojil na souřadnice", každé OZ mělo tedy svůj vlastní topopřipojovač). Předem připravená místa pro odpálení (zejména ve vlastním palebném postavení) byla vyznačena kolíkem, zaraženým do země. Na tento kolík se centroval startovací stůl OZ
MIP (mašina ispitanija i puska,
kabinová nástavba na podvozku URAL)
bez tohoto řídícího vozidla, zajišťujícího předstartovní přípravu rakety a OZ přímo v místě odpalovací plochy, nemohlo dojít k odpálení rakety

Spouštěcí pyrotechnika bojových hlavic (tzv. "zapaly") byla z bezpečnostních důvodů skladována zcela mimo úkryt, ve dvou malých zděných sklípcích nedaleko, avšak stále uvnitř speciálně střeženého prostoru.

Odpalovací plochy se nacházely nedaleko úkrytů "Granit" pro odpalovací zařízení. Palebná postavení ve Staré Vodě a v Přáslavicích disponovala 6 OP, na Zeleném Kříži můžeme dodnes nalézt 7 OP. Odpalovací plocha byla čtvercového tvaru o rozměrech 25 x 25 metrů, zpevněná prorůstavými betonovými tvárnicemi. Kolem byl navršen mírný ochranný val, přerušený jen v místě příjezdové komunikace. Na odpalovací ploše byl předem vytyčen topograficko - geodetický bod odpálení, vyznačený na betonovém sloupku. Na komunikaci mezi "Granity" a OP je místo, sloužící tzv. "stykovce" (spojení hlavice s raketovým nosičem a předstartovní příprava). V tomto místě stojí zodolněný okop pro autojeřáb 9T35 a malý pěchotní prefabrikovaný úkryt pro personál provádějící předstartovní úkony a vlastní odpálení. Vzhledem k neúprosným časovým limitům by místo "stykovky" bylo s největší pravděpodobností i místem odpálení rakety, přesun na odpalovací plochu by při vedení bojové činnosti jen zdržoval.

Úkryt velitelského stanoviště - "Granit"
Úkryt velitelského stanoviště - "Pančíř 2PU"

Nezbytnou součástí palpostu bylo též zodolněné velitelské stanoviště baterie (typ "Pančíř 2PU"), stojící poněkud stranou od ostatních objektů. Opět je zbudováno z okrouhlých prefabrikátů, tubus je však širší (7 metrů v průměru) a delší (26 metrů). V zadní části na centrální tubus, zřejmě sloužící pro ukrytí štábních vozidel, navazují místnosti zázemí (vlastní velitelské stanoviště, ubytovací místnost, filtrační komora a ventilace, rozvodna, WC, úkrytová komora a nouzový východ). V přáslavickém postavení toto VS kupodivu úplně chybí, stejně jako "Granit" s číslem 1, tamější "Granit" číslo 4 byl zbourán někdy v průběhu roku 2005.

Zelený Kříž

GPS souřadnice objektu:
49°37'52.94"N,17°34'8.47"E

Terénní průzkum:

22.7. '06, účastníci
Expedice Libavá 2006

Fotodokumentace:

22.7. '06, účastníci
Expedice Libavá 2006

Palebné postavení Zelený kříž, ortofotomapa se zákresem objektů Náčrt rozložení objektů v palebném postavení Zelený Kříž Pozůstatky budov týlové části palebného postavení
Zelený kříž, ortofotomapa
bojové části palebného postavení,
promítnut je zákres objektů
dle materiálů CIA (1)
Náčrt rozložení objektů
v palebném postavení Zelený Kříž
dle materiálů CIA (1), doplněn
dodatečný popis
Pozůstatky budov týlové části palebného postavení,
konkrétně podlahy ubytovny mužstva
Centrální komunikace procházející napříč palebným postavením Úkryt velitelského stanoviště - "Granit" Zodolněný okop pro jeřáb 9T35 mezi úkryty "Granit" č. 1 a 2

Centrální průběžná cesta,
pahrbek v pravé části snímku skrývá
úkryt VS, stromy vprostřed pomalu
zarůstají nouzový východ objektu

Zpevněné prostranství mezi úkryty "Granit" číslo 1 a 2
V tomto místě by pravděpodobně probíhala "stykovka" pro OZ právě z úkrytů
1 a 2. Manipulační jeřáb 9T35 stál v době míru zamaskován ve zpevněném
okopu, jenž je tvořen cestou protínající ochranný val (na snímku zcela vlevo)
Zodolněný okop pro jeřáb 9T35
v průniku spojovací cesty ochranným
valem. Zde byl jeřáb v době míru odstaven pod maskovacími sítěmi
Prefabrikovaný tubus úkrytu "Granit" č. 1 Úkryt "Granit" číslo 2 Úkryt "Granit" číslo 3 Portál úkrytu č. 4

Tubus úkrytu "Granit" č. 1

Úkryt "Granit" číslo 2

Úkryt "Granit" číslo 3 Portál úkrytu č. 4
Úkryt "Granit" číslo 5 Zbytky betonového oplocení pohotovostního skladu hlavic Sklípky pro uložení spouštěcí pyrotechniky hlavic Pohotovostní sklad jaderných hlavic

Úkryt "Granit" číslo 5

Zbytky betonového oplocení
pohotovostního skladu
jaderných hlavic
Dvojice sklípků
pro skladování iniciační pyrotechniky
bojových hlavic
Pohotovostní sklad
jaderných hlavic
Interiér objektu skladu Nasávací komínky systému ventilace skladu Nádrž na pohonné hmoty Kontrola platných povolení pro vstup do prostoru Vojenského újezdu Libavá

Interiér objektu skladu

Sání ventilace skladu

Nádrž na PHM,
nedaleko páteřní komunikace
procházející palebným postavením
Kontrola platných povolení
hlídkou Vojenské policie
Úkryt velitelského stanoviště - "Granit" Úkryt velitelského stanoviště Úkryt VS, stání pro štábní vozidla

Místo, kde bývala jedna ze zpevněných odpalovacích ploch

Úkryt velitelského stanoviště Úkryt VS, interiér
(stání pro štábní vozidla)
Průchod do místností zázemí Stání pro vozidla v úkrytu VS Místnost vlastního velitelského stanoviště Vrátka do úkrytové místnosti a k nouzovému východu

Průchod do místností zázemí

Stání pro vozidla v úkrytu VS,
pohled ke dnes již chybějícím
vjezdovým vratům
Místnost vlastního
velitelského stanoviště
Konec spojovací chodby,
pancéřová vrátka vedou
do úkrytové místnosti
a dál k nouzovému východu
Prachové filtry Úkrytová místnost v zadní části objektu velitelského stanoviště Nouzový východ z objektu zodolněného velitelského stanoviště Zodolněné okopy pro techniku

Komora
filtroventilačního systému

Úkrytová místnost
v zadní části objektu VS

Nouzový východ z objektu

Zodolněné okopy pro techniku před úkrytem VS

Stará Voda

GPS souřadnice objektu:
49°45'16.33"N,17°33'21.85"E

Terénní průzkum:

23.7. '06, účastníci
Expedice Libavá 2006

Fotodokumentace:

23.7. '06, účastníci
Expedice Libavá 2006

Palebné postavení Stará Voda, ortofotomapa se zákresem objektů Náčrt rozložení objektů v palebném postavení Stará Voda Úkryt "Granit" č. 1
Stará Voda, ortofotomapa
bojové části palebného postavení,
promítnut je zákres objektů
dle materiálů CIA (1)
Náčrt rozložení objektů
v palebném postavení Stará Voda
dle materiálů CIA (1), doplněn
dodatečný popis
Úkryt "Granit" č. 1
(vchodová vrata jednokřídlá)
Úkryt "Granit" č. 2 Úkryt "Granit" č. 4 Úkryt "Granit" č. 5 Masivní pant vchodových vrat

Úkryt "Granit" č. 2

Úkryt "Granit" č. 4
(mohutnost objektu
ve srovnání s osobním automobilem)
Úkryt "Granit" č. 5
(vchodová vrata jednokřídlá)
Uchycení vchodových vrat
na masivních pantech
Pákový mechanismus jištění dveří v uzavřené poloze Portál úkrytu "Granit" číslo 6 Pozůstatky signální stěny v rámci oplocení pohotovostního skladu jaderných hlavic Prefabrikovaná kulometná pevnůstka na perimetru skladu
Mechanismus jištění dveří
v uzavřené poloze
a vrátka pro vstup osádky
Portál úkrytu "Granit" číslo 6 Pozůstatky signální stěny
v oplocení pohotovostního
skladu hlavic
Prefabrikovaná pevnůstka
střežící příjezd k objektu skladu
Prefabrikovaná kulometná pevnůstka na perimetru skladu Dřevozemní kulometná pevnůstka na perimetru skladu Pohotovostní sklad jaderných hlavic Úkryt velitelského stanoviště
Další z kulometných pevnůstek
na perimetru skladu
Čelní pancéřová deska
dřevozemního kulometného hnízda
Pohotovostní sklad
jaderných hlavic
Úkryt velitelského stanoviště
Ocelový tubus zodolněného VS Místo pro stání vozidel Vedení a výduchy ventilace Spojovací chodba v zázemí zodolněného VS
Ocelový tubus objektu
v sekci pro ukrytí štábních vozidel
Místo pro stání vozidel Vedení ventilace Spojovací chodba
v zázemí

Přáslavice

GPS souřadnice objektu:
49°36'52.66"N,17°24'18.4"E

Terénní průzkum:

22.7. '06, účastníci
Expedice Libavá 2006

Fotodokumentace:

22.7. '06, účastníci
Expedice Libavá 2006

Palebné postavení Přáslavice, ortofotomapa se zákresem objektů Náčrt rozložení objektů v palebném postavení Přáslavice Detail palebného postavení Přáslavice na ortofotomapě
Přáslavice, ortofotomapa
bojové části palebného postavení,
promítnut je zákres objektů
dle materiálů CIA (1)
Náčrt rozložení objektů
v palebném postavení Přáslavice
dle materiálů CIA (1), doplněn
dodatečný popis
Detail pal. postavení Přáslavice
s vytčenými odlišnostmi, rozdílnými od
zbylých dvou postavení
Detail palebného postavení Přáslavice na ortofotomapě Torzo teplárny v týlové části palebného postavení Nástupiště v týlové části Nádrž v budově skladu PHM

Detail pal. postavení Přáslavice
s vytčenými odlišnostmi, rozdílnými od
zbylých dvou postavení

Torzo teplárny v týlové části
věrně vystihuje i stav ostatních staveb
palebného postavení
Nástupní plocha
v týlové části,
mezi zbořenými ubytovacími
budovami
Nádrž
ve skladu PHM
Úkryt "Granit" č. 2 Úkryt "Granit" č. 2 Úkryt "Granit" č. 3 Tubus úkrytu č. 3, na konci zaslepený zvenčí zasypaným dílcem vrat

Úkryt "Granit" č. 2

Úkryt "Granit" č. 2 Úkryt "Granit" č. 3 Zaslepený tubus úkrytu č. 3
Úkryt "Granit" č. 5 Úkryt "Granit" č. 6 Prefabrikovaná kulometná pevnůstka v systému zákopů Prefabrikovaná kulometná pevnůstka v systému zákopů
Úkryt "Granit" č. 5 Úkryt "Granit" č. 6 Prefabrikovaná pevnůstka
střežící cestu
k pohotovostnímu skladu
jaderných hlavic
Na perimetru skladu byl vybudován i nepříliš rozsáhlý systém zákopů
Pohotovostní sklad jaderných hlavic Dvoukřídlá vrata skladu Prefabrikovaný tubus pohotovostního skladu jaderných hlavic Na palebném postavení v Přáslavicích chybí několik objektů
Pohotovostní sklad
jaderných hlavic
Dvoudílná vrata skladu Někdejší sklad jaderných hlavic
je dnes využíván, stejně jako všechny
objekty bývalé 122 rb. ve VVP Liba-
vá, Vojenskými lesy a statky ČR, s.p.
Na ploše vpravo od cesty
mělo stát zodolněné VS
přáslavického palebného postavení
Budka Správy dálkových kabelů Praha Spojovací deska ke připojení k dálkovému kabelu Zplanýrované prostranství, na němž stával úkryt č. 4 Memento Expedice Libavá, 22. a 23.6. 2006
Budka
s přípojkou dálkového kabelu,
rok instalace 1984
Spojovací deska
(rám s translátory
pro vícenásobné využití telefonních
linek v kabelu)
Na prostranství
vedle úkrytu č. 3 ještě v roce 2005
stával úkryt "Granit" č. 4
Účastnící Expedice Libavá,
uskutečněné ve dnech
22. - 23. července 2006

Shrneme-li všechny otázky, které dosud zbývá dořešit, pak mezi zásadní patří:

  • Palebné postavení Zelený Kříž se kvalitou provedení a objemem stavebních prací (ale nikoliv koncepcí) výrazně liší od palpostů Stará Voda a Přáslavice (zejména Přáslavice jeví spíše znaky polního postavení, některé zodolněné objekty zde zřejmě ani nebyly vybudovány). Tyto odlišnosti mohou plynout hned z několika faktorů - na Zeleném Kříži se mohlo se jednat o první vybudovaný palpost, tudíž byl naddimenzován a jistě o mnoho nákladnější, tento palpost byl též současně využíván k výcviku a možná též proto byl v bojové části i v týlu lépe vybaven.

  • Téměř žádné informace nejsou k dispozici ohledně linkového a radiového spojení na všech stupních brigády. V palebném postavení v Přáslavicích byl nalezen přípoj dálkového kabelu, nedaleko palebného postavení Zelený Kříž byl v polovině 80. let vystavěn uzel 402 systému troposférického spojení BARS, kterého zároveň využívalo velitelství v Olomouci.

Jak tedy fungovala raketová brigáda vyzbrojená 9K76B Temp-S? Oddíly se v pohotovosti na palebných postaveních střídaly v měsíčním cyklu, po pohotovosti se startovní baterie odstupujícího oddílu přesunuly zpět do kasáren v Hranicích, kde probíhalo ošetření techniky a teoretická školení posádek. Výcvikový oddíl kromě samotného výcviku poddůstojníků posádek v kasárnách Jaslo často z Hranic vyjížděl na terénní cvičení ve VVP Libavá, cvičení občas probíhalo i na palebném postavení Jih (Zelený Kříž). Výcvikový oddíl nebyl zařazen do pohotovostního systému, v případě válečného stavu s ním však bylo kalkulováno.

Přesun operačně-taktické rakety komplexu Temp-S, VVP Libavá, 1987
Přesun operačně-taktické rakety komplexu 9K76 Temp-S
ve VVP Libavá, rok 1987 (foto V. Žitný)

Jedno palebné postavení tedy obsazovala jedna startovní baterie se třemi OZ a zabezpečovací technikou. Odpalovací zařízení 9P120 s raketovými nosiči 9M76, ovšem bez jaderných hlavic, byla garážována v úkrytech "Granit". Každé OZ mělo k dispozici dva kusy rakety 9M76, jednu nabitou a druhou zavěšenou nad odpalovacím zařízením na kočkách manipulačního visutého jeřábu uvnitř úkrytu "Granit", připravenou pro druhou salvu. Pro OZ byly v palpostu k dispozici jaderné i konvenční hlavice, skladované v izotermických kontejnerech a ostře střežené ve skladovacím úkrytu odděleně od raket. OZ byla připravena k odpálení raket přímo z palebného postavení, avšak odpálení rakety z hotovosti nemuselo vždy znamenat odpálení přímo z palpostu.

OZ oddílů mimo hotovost by při vyhlášení bojové pohotovosti vyjížděla již mimo palebná postavení, do předem určených a přísně utajovaných prostorů, kde by se setkala s vozidly brigádní PRTB transportujícími bojové hlavice.

Rozvinování kabelů dálkového ovládání OZ

Příslušníci startovací čety
při natahování kabelů
sloužících k řízení startu z OZ

Manipulace s raketou 9M76
Manipulace s raketou 9M76
(v kontejneru),
vlevo stojí jeřáb KC-5571,
vpravo transportní vozidlo 9T219
Vysokootáčkový topografický přístroj Gyroskop 9
Topografové u "Gyroskopu 9"
při zaměřování odpalovací plochy
Raketa 9M76 na OZ 9P120 ve startovní poloze
Raketa 9M76 na OZ 9P120
připravená k odpálení, vpravo je znát
kabina řídícího vozu MIP

Schématické rozkreslení "stykovky"
Schéma "stykovky"
znázorněné na příkladu
palebného postavení v Přáslavicích

"Stykovka" je ruský slangový výraz, označující jeden zásadní úkon při přípravě rakety k odpálení - spojení jaderné hlavice s raketou a jejich přípravu k odpálení. Pro zacházení s jadernými hlavicemi platila přísná pravidla, jejichž cílem bylo zabránit tzv. "neautorizovanému odpálení rakety". Jedním z bezpečnostních opatření bylo oddělené skladování raketových nosičů, bojových hlavic a již zmíněné iniciační pyrotechniky. Teprve při zhoršení mezinárodně-politické situace došlo ke spojení hlavice s nosičem a OZ se přemístilo na místo odpálení. V NDR původně posádky prováděly "stykovku" pomocí 25 tunového jeřábu KC-5571 na podvozku MAZ-543, určeného pro manipulaci s raketou při překládání z transportního vozidla 9T215 na OZ 9P120. Až později byly zavedeny menší jeřáby 9T35 na podvozcích URAL, určené přímo pro "stykovku". Tato technika byla vždy připravena v palpostu v pohotovostním stavu ve zodolněném okopu mezi dvěma úkryty "Granit". Jeřáb byl vyzdvižen na opěrkách s výložníkem v pohotovostní poloze, kamuflován byl přetaženou maskovací sítí (3, 4).

Po vyhlášení poplachu musel jeřábník přiběhnout na pozici, nastartovat motor jeřábu 9T35, odstranit maskovací síť, zvednout výložník, nastavit jej směrem k zadní části jeřábu a spustit hák. V té době už z "Granitů" vyjížděla dvě odpalovací zařízení 9P120 a zaujala svá místa vlevo a vpravo od jeřábu. Také už přijížděla vozidla URAL-4320, patřící k PRTB, s nákladem bojových hlavic, na cestě k odpalovací ploše bylo také vozidlo MIP.

Po příjezdu OZ na místo "stykovky" byly spuštěny hydraulické vzpěry kvůli stabilitě a otevřel se izotermický kontejner s hlavicí. Začíná "stykovka".

Manipulace s izotermickým kontejnerem
Otevírání izotermického kontejneru
s uloženým bojovým blokem

Jako první se stykovalo vlevo stojící OZ, potom pravé OZ. Pokud šlo o cvičný poplach, měli vojáci raketo-technické čety chvíli volno, dokud nebylo na základě startovacích výpočtů uvedeno OZ do bojového postavení. Po ukončení "stykovky", by byl kontejner uzavřen, zvednuty hydraulické vzpěry a OZ odjíždí na místo odpálení (obvykle blízko místa "stykovky").

Topografové koordinují přesné postavení OZ na odpalovací ploše (chyba v řádu 1´ způsobí odchylku v dopadu rakety 300m na vzdálenost 1000 km, chyba 1° pak činí 17 km odchylku). Po příjezdu OZ 9P120 na odpalovací plochu dochází ke vztyčení kontejneru s raketou do kolmé polohy, kontejner se otevře a raketa je spuštěna dolů. Po opětovném sklopení do transportní polohy dochází k zavření kontejneru. Obsluha a topografové porovnávají potřebné koordináty a předávají je vyhodnocovatelům k dalšímu zpracování. Kdyby šlo o bojový poplach, následovalo by už jen odpálení.

Prameny uvádí u komplexu 9K76B Temp-S kruhovou odchylku od cíle (KVO) TTX 3000m, tedy max. 1500m od cíle. Po splnění cvičného úkolu vojáci bojové hlavice odstykovali, technika odjela na svá místa a posádky mohly jít spát. "Stykovka" byla jako klíčový úkon zřejmě velmi často nacvičována, ve dne i v noci. Čas na přípravu startu při využití předem topograficky zaměřené odpalovací plochy přímo v palebném postavení byl 15-20 min. V případě doručení rozkazu k odpálení raket v průběhu přesunu jednotky se čas limitu samozřejmě prodlužoval, asi na 30-40 minut, a budoucí odpalovací plochu (ne dále než 1-2 km do zpevněné cesty) by nejprve musel vytyčit a zaměřit topopřipojovač na GAZ-66, který vypočtené pravoúhlé souřadnice poté zadá automatickému řídícímu systému rakety.

Ovšem asi základním normativem v rámci všech oddílů bylo včasné opuštění odpalovací plochy ihned po odpálení raket, posádky tento limit jmenují jako čas do doby, "dokud nepřiletí odpověď". K rychlému opuštění místa odpálení se i kácely stromy, pokud překážely, okamžitě se zvedal startovací stůl a odpojovaly se při startu ohořelé jednorázové kabely vedoucí k OZ z okopu, odkud se provedlo odpálení. Členové osádek počítali s faktem, že pokud nedokáží opustit místo odpalu do 3 až 4 minut od odpálení, budou mrtví (při cvičení se limit "výtečně" pohyboval v čase do 5. minuty). Říkali, že na jejich pozici přiletí "dárek z Afriky". V této souvislosti bývalí příslušníci brigády často uvádějí, že tohle dobře uměly Saddámovy raketové brigády a proto se dlouho vyhýbaly zničení.

Svědectví jednoho z příslušníků 331. tdb ČSLA, který byl shodou okolností přítomen při likvidaci speciální techniky 122. rb (5)

Po odsunu z ČSSR a NDR byly raketové nosiče a speciální vozidla soustředěny do prostoru nedaleko Kapustin Jaru (Interkosmos). Na železniční trase Kapustin Jar - Stepnoj (železniční vykládací stanice ve stepi na Interkosmose) to bylo vlevo za památníkem prvního startu rakety na kapalinový motor ve stepi. Vojská byla pod stany a prostor parku techniky byl ohrazen dvojitým plotem a každých asi 150 až 200 m stála strážní věž. MAZy byly 27.7 1988, kdy jsme kolem projížděli, už odstrojeny a nosiče raket byly soustředěny v kontejnerech v samostatné části parku. V průběhu přípravy na bojové ostré střelby naší těžké dělostřelecké brigády jsme byli svědky asi pěti mohutných výbuchu na severozápad od naší raketové základny, kde jsme byli ubytováni. Špinavě žluté výbuchy se za hrozného rachotu zvedaly do obrovské výšky (nevím, možná až 500m) a pozorovali jsme je ze vzdálenosti asi 6 až 10 km. Z centra výbuchu létaly velké ohnivé kusy hořícího raketového motoru, který je tvořen pevnou raketovou složí. Bylo to jako na Silvestra, když vybuchne raketa ve výšce a vidíte ty ohnivé hady. Prvá ukázka ničení raketových nosičů 9M76 se uskutečnila 1.8 1988 a poslední raketa ze 718 kusů byla zničená 25.6. 1989. Po návratu z bojových střeleb jsem viděl i v naší televizi zpravodajství o ničení těchto raket na Interkosmose. Ničeno bylo naráz pět kusů raketových nosičů, které byly v prostoru raketového motoru přepásané třemi pásy plastické trhaviny. Nosiče byly uloženy do trojúhelníku. Na spodu tři a na ně dva. Trhavina ničila celý nosič i s jeho raketovým motorem a řídícím systémem.
Po celou dobu přípravy na bojové střelby jsme měli zakázány pohyb po stepi směrem na severozápad od základny, protože se tam pohybovali novináři z ukázek ničení raket, tak aby se nevědělo, že je zde na cvičení ČSLA. Dostali jsme se tam až v průběhu cvičení.

V důsledku uzavření Dohody o likvidaci raket středního a krátkého doletu ve Washingtonu dne 8.12.1987 mezi USA a SSSR byla brigáda od 25. února 1988 postupně vyvedena zpět do Emelčina, kde došlo k odzbrojení. Již 25. února Hranice opustilo železničním transportem 19 kusů odpalovacích zařízení 9P120 a další technika. Z ČSSR byly poslední zbytky zabezpečovací techniky staženy 16. března 1988, ještě před ratifikací smlouvy. Posledním velitelem brigády byl pplk. Vjačeslav Granovskij. Palebná postavení Stará Voda a Zelený Kříž byly předány čs. straně do tří měsíců po odsunutí brigády, zatímco do palebného postavení v Přáslavicích se přesunul prapor oprav techniky bruntálské 31. tankové divize Střední skupiny vojsk a ČSLA jej ke střežení převzala až v průběhu dubna 1990. Palebná postavení byla po odchodu Sovětské armády využívána k uskladnění munice (zodolněné úkryty "Granit" v bojové části) a k ubytování jednotek vyvedených do VVP na cvičení (v budovách v týlové části). Na počátku 90. let tak například na Zeleném Kříži působil během svého vyvedení protiletadlový raketový oddíl 76. plrb se šesti PLRK S-75 Volchov, odpalovací rampy kompletů byly dokonce situovány přesně v místě někdejších odpalovacích ploch pro 9K76B Temp-S. Do uvolněných kasáren v Hranicích se přesunul 361. dělostřelecký pluk z Uherského Hradiště. Rakety 9M76 byly za pomoci části obsluh ze stavu 122. rb zneškodňovány v SSSR, v osadě Saryozek na střelnici Kapustin Jar. První kusy začaly být likvidovány 1.8.1988, poslední ze 718 ks byl zničen 25.6.1989.

Pplk. V. D. Granovskij, poslední velitel útvaru Odsun prvních kusů techniky 122. rb k likvidaci do SSSR, Hranice na Moravě, 25.2.1988 Odsun prvních kusů techniky 122. rb k likvidaci do SSSR, Hranice na Moravě, 25.2.1988 Odsun prvních kusů techniky 122. rb k likvidaci do SSSR, Hranice na Moravě, 25.2.1988
Pplk. V. D. Granovskij,
poslední velitel 122. raketové brigády
(na fotografii ze dne 25.2.1988,
na nádraží v Hranicích na Moravě)
Následující snímky zachycují vagonování a odsun prvních kusů techniky 122. rb
(19 kusů OZ 9P120) z nádraží v Hranicích na Moravě, 25. února 1988
Odsun prvních kusů techniky 122. rb k likvidaci do SSSR, Hranice na Moravě, 25.2.1988 Odsun prvních kusů techniky 122. rb k likvidaci do SSSR, Hranice na Moravě, 25.2.1988 Odsun prvních kusů techniky 122. rb k likvidaci do SSSR, Hranice na Moravě, 25.2.1988 Odsun prvních kusů techniky 122. rb k likvidaci do SSSR, Hranice na Moravě, 25.2.1988
Odsun prvních kusů techniky 122. rb k likvidaci do SSSR, Hranice na Moravě, 25.2.1988 Odsun prvních kusů techniky 122. rb k likvidaci do SSSR, Hranice na Moravě, 25.2.1988 Odsun prvních kusů techniky 122. rb k likvidaci do SSSR, Hranice na Moravě, 25.2.1988 Odsun prvních kusů techniky 122. rb k likvidaci do SSSR, Hranice na Moravě, 25.2.1988
Odsun prvních kusů techniky 122. rb k likvidaci do SSSR, Hranice na Moravě, 25.2.1988 Odsun prvních kusů techniky 122. rb k likvidaci do SSSR, Hranice na Moravě, 25.2.1988
Snímky z likvidace raket 9M76 Snímky z likvidace raket 9M76 Snímky z likvidace raket 9M76
Snímky z likvidace raket 9M76 (Saryozek, 1988)
Na poslední fotografii je též zajímavě zachycen interiér zodolněného úkrytu

122.rb byla transformována na 122. ptabr (protitankovou dělostřeleckou brigádu) a odvelena do sestavy Západní skupiny vojsk v Německu (GSVG) s dislokací v prostorách po taktéž zrušené 119. rb v Königsbrücku (119. rb Königsbrück a 152. rb Waren byly rovněž vyzbrojeny 9K76B Temp-S, jejich početní stav byl však nižší než u 122. rb). Na začátku 90.let při odchodu sov. vojsk z Německa byla 122. ptabr vyvedena do města Tambov (Moskevský vojenský okruh), kde došlo v roce 1998 k její transformaci na 395. ptp (protitankový pluk), jenž existuje dodnes.

Další raketové brigády Sovětské armády, vyzbrojené komplexy 9K76 Temp-S, dislokované ve střední Evropě (NDR):
Útvar (posádka) Počet
raket 9M76
Počet
cvičných raket
Počet
OZ 9P120
Počet transport.
vozidel 9T215
119. rb Königsbrück 19 10 11 9
119. rb Königsbrück - zvl. oddíl Bischofswerda 8 4 5 0
152. rb Waren 22 7 12 9
152. rb Waren - zvl. oddíl Wokuhl 5 7 6 0

Z výše uvedených faktů lze vyvodit jeden zásadní závěr. Sovětská armáda disponovala na území ČSSR velkým počtem jaderných hlavic připravených k okamžitému bojovému použití. Některé hlavice byly skladovány ve speciálních depotech vybudovaných v rámci "Akce JAVOR", ale hlavice pro 9K76B Temp-S byly k dispozici přímo v palebných postaveních a v jejich těsné blízkosti. Tyto prostředky nikdy nebyly pod kontrolou odpovědných představitelů ČSSR.

Pokusili jsme se popsat, jak fungovala raketová brigáda komplexu 9K76B Temp-S. I s vědomím, že kvůli nedostatku relevantních zdrojů jsme občas byli nuceni využít ne vždy zcela prověřených informací, ale snažili jsme se udržet popis v reálné poloze. Víme, že u nás existuje určitá skupina lidí, kteří sloužili zejména jako vojáci z povolání u komplexů SCUD. Jak už bylo uvedeno, musí existovat jistá podobnost mezi SS-12 a těmito zbraněmi. Ovšem to ví zase jen ten, kdo u nich sloužil. Zatím se skoro nikdo neozval, nebo jen útržkovitě. Rozhodně nikdo nenabídl kvalifikovanou spolupráci. Měli jsme dvě možnosti. Buď všechno strčit do šuplíku a nechat to být, nebo se pokusit napsat něco, co by mohlo přinést alespoň nějakou informaci a podnítit k diskusi ty, kteří znají, aby se k tomu kvalifikovaně vyjádřili. Pokud se někdo ozve, rádi jeho názory připojíme k tomuto článku.

zdroje: - náčrty kasáren Jaslo v Hranicích na Moravě a palebných postavení ve VVP Libavá, přiložené k "Memorandum of Understanding" (MOU), uzavřené mezi USA a SSSR v rámci Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu, Washington, prosinec 1987 (1)
- bývalý příslušník raketové brigády 9K76B Temp-S v NDR, vystupující pod přezdívkou "RAM" (2)
- bývalý příslušník raketové brigády 9K76B Temp-S v NDR, vystupující pod přezdívkou "Kranovščik" (3)
- bývalý příslušník raketové brigády 9K76B Temp-S v NDR pan Igor Konjuchov (4)
- bývalý příslušník raketového vojska ČSLA (331. tdb), Anton (5)
- cennými připomínkami přispěl pan Michal Halčiak
- časopis ATOM, č. 8/200
- pan Ladislav Lahoda
- autoři článku děkují újezdnímu úřadu VVP Libavá za pochopení a vstřícný přístup při realizaci Expedice Libavá 2006

autoři: Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc

Původní článek z 5. února 2007
byl naposledy upravován 2. července 2007

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011